MPE_DIS1 Diplomový seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_DIS1/01: St 9:20–11:00 P201
MPE_DIS1/02: Čt 12:50–14:30 VT206, O. Vašíček
Předpoklady
(! PEDS1 Diplomový seminář 1 ) || (! PEDS2 Diplomový seminář 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Diplomový seminář je orientován zejména na formulaci cílů diplomové práce, metodiku jejího zpracování, výběr informačních zdrojů, zobecnění (generalizaci) získaných poznatků a v návaznosti na předmět Akademické psaní na aplikaci zásad psaní odborného textu a jeho prezentace. Po ukončení předmětu bude student schopen přistoupit ke zpracování diplomové práce jako odborného textu v duchu publikační etiky, bude schopen samostatně formulovat téma a zvolit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu. Student bude schopen rychle a správně vyhledávat, analyzovat a aplikovat informační zdroje. Student bude schopen založit, realizovat a vyhodnotit empirická šetření a formulovat doporučení, která z jejich šetření vyplynou.
Osnova
  • Diplomové semináře probíhají samostatně podle zvoleného tématu formou individuálních konzultací s vedoucím prácem; konkrétní forma a náplň semináře je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích diplomové práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů. Individuální konzultace k vymezení cílů a zejména věcné struktury a metodiky zpracování bakalářské práce, jejichž výsledkem by mělo být vyjasnění definitivní koncepce jejího zpracování včetně metodických aspektů. Součástí konzultací je i řešení specifických problémů zpracování bakalářské práce, spojených např. s hodnocením validity informačních zdrojů či testování hypotéz.
  • 1.-13. týden – Průběžné individuální konzultace

Literatura
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 117 s. ISBN 80-210-2646-4. info
Výukové metody
Diplomový seminář probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce a jeho cílem je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování diplomové práce a poskytnout jim vybrané informace usnadňující její zpracování na požadované odborné úrovni a tedy i její úspěšnou obhajobu.
Metody hodnocení
Zpracování dílčí části diplomové práce a účast na konzultacích je klasifikováno vedoucím práce v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Podmínkou zápočtu je aktivní účast na individuálních konzultacích s vedoucím diplomové práce a dosažené pokroky při zpracování dílčí části bakalářské práce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.econ.muni.cz/manual-studenta/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/
Prostudujte si pokyny v Manuálu studenta http://www.econ.muni.cz/manual-studenta/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/. Doporučenou literaturu k danému tématu uvádí vedoucí práce v Zadání závěrečné práce a dále podle individuálních konzultací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEDS1 a nebo PEDS2.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.