XXV_ZSNS Winter school of non-profit studies

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (lecturer)
Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Bc. Kateřina Almani Tůmová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
Předmět je otevřen pro studenty prezenční i kombinované formy studia, bakalářského i magisterského stupně všech fakult MU.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět je určen pro studenty, kteří pracují na své závěrečné bakalářské nebo diplomové práci zaměřené především na výzkum neziskového sektoru, občanské společnosti, veřejné správy, apod. Stejně tak může být užitečný všem, kdo pracují na seminární práci, popř. participují na výzkumu dané problematiky, podílejí se na vědecko-výzkumných projektech, apod. V průběhu zimní školy budou studenti vybaveni informacemi o metodologiích výzkumu (přednášky, workshopy), dále budou probíhat konzultace nad jednotlivými bakalářskými/ diplomovými pracemi/ projekty. Cílem předmětu je usnadnit studentům vytvoření kvalitního odborného textu a motivovat je k dalšímu studiu a výzkumu v oblasti neziskového sektoru.
Syllabus (in Czech)
  • Jedná se o blokovou výuku, třídenní zimní škola. Předmět se skládá z přednášek, workshopů, prezentací závěrečných prací a konzultací k nim. Důraz je kladen na problémový přístup, interaktivitu, komunikaci.
Literature
    recommended literature
  • PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 230 pp. ISBN 978-80-7367-468-7. info
  • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd ed. London: Sage, 2009. xxix, 260. ISBN 9781412965576. info
  • BENČO, Jozef. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: Iris, 2001. 194 s. ISBN 80-89018-27-0. info
Assessment methods (in Czech)
Vypracování abstraktu k bakalářské/diplomové/jiné obdobné práci, prezentace závěrečné práce s následnou diskuzí, účast na přednáškách a workshopech v průběhu zimní školy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Teacher's information
http://www.econ.muni.cz/katedra-verejne-ekonomie/akce-poradane-katedrou/prihlaska-k-ucasti-na-zimni-skole/
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2019/XXV_ZSNS