MPF_MFIN Mezinárodní finanční instituce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Hana Bartušková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 S310
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/65, pouze zareg.: 0/65
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit vývoj mezinárodní měnové spolupráce a fungování hlavních mezinárodních finančních institucí a integračních seskupení;
zhodnotit a interpretovat činnost těchto institucí a jejich dopady na národní ekonomiku, jednotlivá integrační uskupení a světové hospodářství.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět jednotlivým aspektům mezinárodních finančních institucí,
- porozumět a interpretovat postavení měnových institucí ve světové ekonomice,
- chápat měnové integrační procesy,
- porozumět roli měnové integrace v rámci Evropské unie.
Osnova
 • 1) Mezinárodní měnová a finanční spolupráce a její vývoj;
 • 2) Mezinárodní měnový fond;
 • 3) Úvěrová politika Mezinárodního měnového fondu;
 • 4) Skupina Světové banky;
 • 5) Úvěrová politika Světové banky;
 • 6) Banka pro mezinárodní platby;
 • 7) Vývoj měnové a finanční spolupráce západoevropských zemí;
 • 8) Evropský měnový systém;
 • 9) Vytváření hospodářské a měnové unie;
 • 10)Maastrichtská kritéria konvergence, význam makroekonomické konvergence a procesu koheze;
 • 11)Optimální měnová oblast, Ekonomické zhodnocení měnové unie;
 • 12)Strategie měnové politiky Evropské centrální banky;
 • 13)Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj.
Literatura
  povinná literatura
 • MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2006. 269 s. ISBN 8024510537. info
  doporučená literatura
 • BEKAERT, Geert a Robert J. HODRICK. International financial management. Second edition. Harlow: Pearson, 2014. 790 stran. ISBN 9781292021393. info
 • NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém : otázky konvertibility, stability a likvidity. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 8024600811. info
 • PROCHÁZKA, Petr ČNB. Mezinárodní bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1996. 297 s. ISBN 80-902243-0-X. info
Výukové metody
Přednášky, četba povinné a doporučené literatury, diskuse se studenty.
Metody hodnocení
Součástí hodnocení kurzu je docházka, vypracování seminární práce, její prezentace a závěrečný písemný test. Tyto vstupují do hodnocení následovně:
- docházka: 10 b,
- prezentace seminární práce: 40 b,
- test: 50 b, pro splnění testu je nutno dosáhnout 30 b
Závěrečná známka je poté tvořená součtem získaných bodů:
100 b - 92 b: A
91 b - 84 b: B
83 b - 76 b: C
75 b - 68 b: D
67 b - 60 b: E
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPF_MFIN