MPF_UCFI Účetnictví firem

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Filip Hampl (pomocník)
Garance
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPF_UCFI/01: Po 12:00–13:50 P102, E. Hýblová
MPF_UCFI/02: Po 14:00–15:50 P302a, E. Hýblová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 45/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s postupy účtování v různých formách obchodních korporací. Kurz je zaměřený na sestavení účetní uzávěrky a závěrky, rozdělení výsledku hospodaření v jednotlivých typech obchodních korporací a sestavení konsolidované účetní závěrky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- Účtovat specifické operace obchodních společností.
- Vypracovat účetní uzávěrku.
- Sestavit individuální účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku.
Osnova
 • Úvod do účetnictví podnikatelů:
 • Charakteristika zákonů a vyhlášek, které regulují české účetnictví (zákon o účetnictví, vyhláška 500/2002 Sb. a České účetní standardy).
 • Účetní uzávěrka:
 • Inventarizace majetku a závazků.
 • Závěrečné operace u zásob.
 • Odpis pohledávek.
 • Tvorba opravných položek.
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů.
 • Kursové rozdíly.
 • Tvorba rezerv.
 • Dohadné položky.
 • Splatná a odložená daň ze zisku.
 • Uzavření účetních knih.
 • Účetní uzávěrky v jednotlivých typech obchodních korporací.
 • Účetní závěrka:
 • Účetní výkazy sestavované v rámci účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu.
 • Konsolidovaná účetní závěrka:
 • Metody konsolidace,(metoda plné konsolidace, metoda ekvivalence, metoda poměrné konsolidace).
 • Sestavení konsolidované účetní závěrky.
Literatura
  povinná literatura
 • Účetnictví firem. Studijní materiál umístěný ve složce předmětu v ISU.
 • Zákon 563/1991 Sb, o účetnictví, v aktuálním znění
 • Vyhláška 500/2002 v aktuálním znění
 • České účetní standardy pro podnikatele
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Výukové metody
Předmět je vyučován v rozsahu dvě hodiny seminářů týdně. U seminářů se předpokládá aktivní účast, důraz je kladen na samostudium. Semináře jsou zaměřeny na sestavení individuální a konsolidované účetní závěrky.
Metody hodnocení
Typ výuky: 0/2 (cvičení). Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování dvou testů v průběhu semestru(minimální úspěšnost 60 %), aktivní účast na seminářích (prezentace teorie a příkladů). U předmětu se předpokládá vysoký podíl samostudia (cca 50 % teorie). Dopustí-li se student při zkoušce podvodného jednání (opisování, účast jiné osoby na zkoušce), může mu být podle závažnosti provinění udělena klasifikace až FFF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPF_UCFI