MPR_PRCR Projekty cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Šauer, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 P304
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPR_PRCR/01: každé sudé úterý 14:00–15:50 S313, M. Novotná, M. Šauer
Předpoklady
Žádné speciální předpoklady nejsou pro předmět zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit poznatky a dovednosti v oblasti tvorby produktů cestovního ruchu formou projektově orientovaného přístupu. Studenti se prostřednictvím projektu naučí připravit produkt cestovního ruchu, který bude vycházet ze současných trendů a inovací v sektoru cestovního ruchu. Důraz je kladen na integraci konceptů zážitkové a sdílené ekonomiky a na využití informačních technologií pro sběr dat o návštěvnících destinace. Návrhy produktů CR mohou mít podobu jak komerčních tak nekomerčních (neziskových, veřejných) projektů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět principům zážitkové a sdílené ekonomiky,
- porozumět rozhodovacímu procesu a nákupnímu chování návštěvníků destinace cestovního ruchu,
- vysvětlit specifika tvorby produktu cestovního ruchu,
- využít a aplikovat dostupná zákaznická data,
- použít vybraných nástrojů Service Designu v turismu.
Osnova
 • I. Konceptuální východiska
 • - Projekty cestovního ruchu (typologie, specifika, studie proveditelnosti)
 • - Experience and Collaborative Economy/ Zážitková a sdílená ekonomika
 • - Rozhodovací proces a nákupní chování návštěvníků
 • - E-tourism a nákupní chování návštěvníků
 • - Tvorba produktu cestovního ruchu (řetězec služeb/destination value chain, spolupráce, smart destinace)
 • II. Data a informace v destinaci cestovního ruchu
 • - Big data v cestovním ruchu
 • - Geodata a jejich využití v tvorbě produktů CR
 • - Analýza a monitoring webu a sociálních sítí
 • - Marketingový informační systém
 • III. Nástroje tvorby produktů
 • - Storytelling jako nástroj zážitkově orientovaného produktu CR
 • - Service Design v cestovním ruchu
 • - Co-creation value a destinace cestovního ruchu
Literatura
  povinná literatura
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 s. info
 • Design science in tourism : foundations of destination management. Edited by Zheng Xiang - Daniel R. Fesenmaier. Switzerland: springer, 2017. xiv, 272. ISBN 9783319427713. info
 • FROCHOT, Isabelle a Wided BATAT. Marketing and designing the tourist experience. Oxford: (G) Goodfellow, 2013. viii, 218. ISBN 9781908999467. info
  doporučená literatura
 • Handbook of tourist behavior : theory & practice. Edited by Metin Kozak - Alain Decrop. 1st ed. New York: Routledge, 2009. xviii,267. ISBN 9780415993609. info
 • Analytics in smart tourism design : concepts and methods. Edited by Zheng Xiang - Daniel R. Fesenmaier. Switzerland: springer, 2017. xvi, 307. ISBN 9783319442624. info
 • STICKDORN, Mark a Jakob SCHNEIDER. This is Service Design Thinking: Basics - Tools - Cases. 5. vyd. Amsterdam: BIS Publishers, 2012. ISBN 978-90-6369-279-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (první polovina semestru) a seminářů (druhá polovina semestru). Výstupem z učení je prezentace projektu cestovního ruchu a následná skupinová diskuse. Předpokládá se aktivní příprava na přednášky a semináře (četba vybrané literatury).
Metody hodnocení
Hodnocení studenta spočívá v ověření jeho praktických dovedností (na základě prezentace projektu - hodnotí se hlavně schopnost argumentace, 60 % známky) a vyzkoušení jeho teoretických znalostí (písemný test - 40 % známky).
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPR_PRCR