MPV_ANVP Analýza veřejné politiky

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 P302b
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_ANVP/01: St 10:00–11:50 P302b, I. Malý, M. Pavlík
Předpoklady
Nejsou stanoveny žádné specifické prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat a upevnit nezbytné kompetence k samostatnému kritickému hodnocení veřejných politik, zejména jejich dopadů, způsobů tvorby a implementace.
Předmět obsahuje obecnou a zvláštní část. První seznamuje studenty s principy tvorby a analýzy veřejné politky. Ve druhé části se studenti specializují na zdravotní politiku, na které osvojené koncepty aplikují na reálných politikách a jejich aktuálních problémech.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu získá schopnost:
- systematicky a metodicky správně hodnotit dopady veřejných politik
- analyzovat silné a slabé stránky procesů tvorby, implementace a evaluace veřejných politik
Dále získá představu o fungování odvětví zdravotnictví v reálném institucionálním kontextu.
Procvičí si své schopnost aplikovat získané poznatky v diskuzi konkrétních problémů veřejné politiky a posílí své verbální a argumentační dovednosti.
V neposlední řadě si prohloubí schopnosti aplikovat metody ekonomické analýzy na konkrétních případech a formulovat (resp. umět argumentačně podpořit) své názory na sporné otázky teorie i praxe.
Osnova
 • Osnova:
 • MODUL 1 - VEŘEJNÁ POLITIKA
 • 1) Základní principy, hodnoty a problémy veřejné politiky
 • 2) Koncepty zkoumání veřjných politik a vliv státního zřízení na podobu VP
 • 3) Aktéři veřejných politik
 • 4) Formulace veřejné politiky
 • 5) Analýza politiky - principy a postupy
 • 6) Vybrané metody analýzy veřejných politik
 • Student pro druhou polovinu semestru volí jeden ze dvou modulů!
 • MODUL 2a - ZDRAVOTNÍ POLITIKA
 • 7) Úvod do zdravotní politiky, cíle ZP, zdraví a jeho měření, institucionální podoba zdravotnických systémů.
 • 8) Úvod do ekonomie zdravotní péče - specifika zdravotnických trhů, poptávka a nabídka zdravotní péče, zdravotního pojištění. Uplatnění metod ekonomické analýzy.
 • 9) Aktéři a nástroje zdravotní politiky: regulační, ekonomické.
 • 10) Financování zdravotnictví a metody úhrad péče jako politikum - případová studie.
 • 11) Globální trendy zdravotní politiky, reformy, dilemata zdravotní politiky.
 • 12) Analýza vybraného segmetu ZP a formulace doporučení
 • <
Literatura
  povinná literatura
 • Potůček, M., Pavlík, M. a kol.: Veřejná politika. Výstup projektu OPVK 2015
 • Malý, I., Kotherová, Z. - Zdravotní politika. Výstup projektu OPVK 2015
  doporučená literatura
 • Health systems, health, wealth and societal well-being : assesing the case for investing in health systems. Edited by Josep Figueras - Martin McKee. 1st ed. Meidenhead: Open University Press, 2012. xxi, 302. ISBN 9780335244300. info
 • DUNN, William N. Public policy analysis : an introduction. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2007. xv, 496. ISBN 9780136155546. info
 • Analysing public policy. Edited by Peter John. London: Continuum, 1998. 227 s. ISBN 1855675862. info
 • Critical challenges for health care reform in Europe. Edited by Richard B. Saltman - Josep Figueras - Constantino Sakellarides. Buckingham: Open University Press, 1998. xvi, 424. ISBN 0335199712. info
Výukové metody
přednášky,skupinová diskuse, skupinová práce, samostudium podkladů
Metody hodnocení
Požadavky pro připuštění ke zkoušce: minimálně 100b zisk za semestr. Body lze získat za zpracovní půlsemestrální práce, seminární práce a její prezentace
Forma zkoušky: ústní + body za semestr/2
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPV_ANVP