MPV_KDVS Lectures on the History of Public Sector

Faculty of Economics and Administration
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Vojtěch Müllner (lecturer)
Mgr. Tadeáš Pala (lecturer)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Jana Biskupová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Timetable
Wed 14:00–14:50 S301
 • Timetable of Seminar Groups:
MPV_KDVS/01: Wed 15:00–15:50 S301, F. Svoboda
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem veřejného sektoru a propojit tento historický exkurz s ekonomickou teorií. Důraz bude položen především na evoluci institucí veřejného sektoru a jejich variabilitu. Studenti se tímto způsobem seznámí jednak s oborem ekonomické historie, zkoumající také veřejný sektor, jednak s ekonomickými teoriemi zohledňujícími existenci veřejného sektoru v dobovém kontextu. Zpracováním seminární práce si pak osvojí schopnost práce se zahraničními ekonomickými zdroji a seznámí se s aktuálními výsledky bádání v této oblasti ekonomického výzkumu.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- definovat a vyjmenovat různé podoby kooperace a od ní odvozené instituce trhu, vlády i dobročinnosti
- vysvětlit společenské i ekonomické souvislosti dlouhodobého přesunu velké škály aktivit do veřejného sektoru a potenciál jejich zpětné privatizace
- analyzovat soudobé instituce státu v historickém kontextu a rozlišit instituce dobově podmíněné od institucí bazálních
- vysvětlit a zdůvodnit potenciál soukromých řešení veřejných problémů
Syllabus (in Czech)
 • 1) Kooperace. Evoluční kořeny kooperace, reciproční altruismus u zvířat a u lidí, ekonomika daru. Principy úspěšných a neúspěšných strategií hry Vězňovo dilema. Pozitivní a negativní reciprocita. Člověk jako kalkulátor sociálních kontraktů. Výhody kooperace v lidské společnosti.
 • 2) Dar. Historické instituce sociální pomoci, od dobrovolné dobročinnosti k povinnosti státu. Vznik sociálního státu, tři modely sociálního státu. Pojetí spravedlnosti od Tomáše Akvinského k J. Rawlsovy. Přetrvávání nerovnosti – problematika sociální a ekonomické nerovnosti. Samaritánovo dilema. Neúspěchy sociální politiky a jejich kritika.
 • 3) Práce. „Prací se živím, práce mne trestá.“ Proměny postojů k práci – Řecko, Řím, středověk. Ekonomické turbulence 16. století a proměny v přístupu k chudým. Vznik pracovních domů a domů nápravy. Hnutí pracovních domů v Anglii a na kontinentu. Dopady veřejné politiky merkantilismu. Od pracovní povinnosti k aktivní politice zaměstnanosti.
 • 4) Úrok. Zákaz úroku a dovolenost úroku ve starověkých společnostech – Asýrie, Izrael, Řecko, Řím. Středověké proměny přístupu k úroku. Vznik dobročinných úvěrových institucí. Monte di Pietá, záduší, nadace. Mikro-kredity a jejich role v rozvoji rozvojových zemí. Co je úrok v dnešní ekonomické teorii?
 • 5) Co je kapitalismus? Vladař Lorenza Machiavelliho, obchod a stát v renesanci. Koncept lidských vášní. Vznik a vývoj nových organizačních forem obchodu souvisejících s rychlým technologickým rozvojem a společenskými změnami. První instituce finančního kapitalismu ve Florencii, San Giorgio v Janově. Fernand Braudel – dynamika kapitalismu, kritika weberovské teorie vzniku kapitalismu.
 • 6) Co je kapitalismus? Role akciových společností v hospodářských dějinách. Firma v roli státu, stát v roli firmy. Východoindické společnosti – francouzská, britská, holandská – a Společnosti Hudsonova zálivu.. Jejich armáda, justice, správa, infrastruktura, daňová problematika. Luxusní statek jako relikt merkantilismu v ekonomické teorii. Monopol jako předpoklad vlády.
 • 7) Utopie. Proč (ne-)fungují utopie? T. Campanella a Sluneční stát, Utopie Thomese Morea. Uskutečněná utopie – jezuitské redukce a indiánský stát v Jižní Americe. Instituce občiny a její přežívání, tragédie obecní pastviny v praxi. Elinor Ostromová, racionalita a sebezájem v ekonomických teoriích.
 • 8) Veřejné vs soukromé. Adam Smith a jeho doba – základy ekonomie, jeho pohled na veřejný sektor. Povinné a doporučené funkce státu. Collective action u Adama Smithe (negativní vymezení v rámci zisk sektoru vs. pozitivní ve veřejném sektoru), komerční humanismus, le doux commerce. Jak rozhodnout, zda zvolit veřejná či soukromá řešení problémů?
 • 9) Svoboda. Nobelova cena za ekonomii v roce 1993 a rehabilitace ekonomické historie. Zkoumání evoluce institucí a preferencí. Dynamika kulturních změn, evoluční ekonomie, role veřejného sektoru. Příklad - otrokářský systém v USA jako tržně konformní společenský řád. Možnosti a meze normativní a pozitivní ekonomie.
 • 10) Investice. Role státu v rozvoji infrastruktury. Velké projekty infrastruktury 19. stol. železnice (USA, Rusko, Anglie) a průplavy (Suez, Panama) – tržní selhání, pojem státní intervence. Rent-seeking, Principal agent problem.
 • 11) Plán. Totalitní režimy 20. stol – teorie a praxe. Keynes, Schumpeter, W. Eucken. Ruská revoluce a hospodářský experiment. Nacismus a trhy Třetí Říše. Odlišnosti a shody dvou plánovaných ekonomik. F. A. Hayek a zkoumání životaschopnosti různých ekonomických systémů.
 • 12) Plán II. Velké výdajové programy 20. století. Compelle intrare – donucování v ekonomických teoriích a v politické praxi. Problém černého pasažéra a možnosti jeho řešení – Olson, Hirschman, Axelrod, Etzioni, Robinson &Schmidt
 • 13) Závislost. Spotřební daně jako způsob regulace chování spotřebitele. Loterie jako zdroj příjmů veřejných rozpočtů – historie loterií, loterie a ekonomická teorie, státní loterie v dnešní době. Etické dilema v ekonomii – co zakazovat a co danit?
Teaching methods
Lectura class, reading, class discussions.
Assessment methods
The successful completion of the course involves an oral exam. • Important information! If students commit a prohibited act, such as using various forbidden tools, cribbing, taking out any part of the exam or any other cheating, the teacher is allowed to interrupt an exam and to grade a student with F, FF or FFF according to the seriousness of the offence.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2019, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2020/MPV_KDVS