PV265 Innovation and entrepreneurship II

Faculty of Informatics
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1/2. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. David Fuchs (lecturer)
RNDr. Vojtěch Krmíček, Ph.D. (lecturer), Mgr. Jitka Kitner (deputy)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jitka Sládková, Ph.D. (lecturer)
Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: Mgr. Jitka Kitner
Supplier department: Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Prerequisites (in Czech)
PV242 Innovation && SOUHLAS
Nutným předpokladem pro zápis bude dodání jednoduchého podnikatelského záměru. Základním předpokladem je absolvování předmětu Inovace a podnikání 1, ve výjimečných případech (prokázání znalostí nabytých jinak) bude povolena výjimka.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Course objectives (in Czech)
Předmět bude sloužit jako navazující praktické rozšíření znalostí získané v předmětu PV242 Inovace a podnikání 1. Základním cílem je pomoci studentům dovézt jejich záměr, vytvořený typicky jako závěrečný projekt PV242, do podoby skutečného business plánu. I pokud by byli v konečném důsledku neúspěšní, získané znalosti a zkušenosti mohou pak využít i obecně v praxi.

V rámci právního minima bude zhodnocena právní proveditelnost projektů studentů, studenti si vyhotoví pod odborným dohledem právní dokumenty nutné k realizaci jejich projektu a zhodnotí svůj projekt z hlediska soutěžního práva. Dále se dozví možnosti právní ochrany díla (ochranná známka, licence apod.) a o možnostech využití výsledků akademického výzkumu v praxi. Na konci předmětu předloží svůj projekt reálnému investorovi a pokusí se získat investici.
Syllabus
 • Osnova předmětu – 4 základní bloky + 1 pro úspěšné projekty: • Základní podnikatelský plán o Zákazník - Problém - Řešení o Výběr trhu o Validation board a průzkum trhu v praxi • Právní blok o Workshop – práce nad projektem na základě minulé přednášky
  o Podnikatelské minimum, Práva a povinnosti podnikatele, Autorský zákon a licence
  • Řízení firmy
  o Strategie a řízení firmy
  o Service design / UX design
  o Prodej
  • Finance a business plán
  o Workshop – práce nad projektem na základě minulé přednášky
  o Business model canvas a Lean Canvas
  o Finanční zajištění startu firmy
  • Kompletace business plánu
  o Workshop – dokončení business plánu
  o Investorský deck
  o Veřejná prezentace výsledků
  o Konzultace projektu s podnikateli
  • Extra blok
  o Setkání a sdílení zkušeností s úspěšným podnikatelem
Literature
  recommended literature
 • OSTERWALDER, A. and Y. PIGNEUR. Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: John Wiley &Sons, 2010. info
  not specified
 • OSTERWALDER, Alexander and Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů : příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Edited by Alan Smith. 1. vyd. V Brně: BizBooks, 2012. 278 s. ISBN 9788026500254. info
Teaching methods (in Czech)
Předmět bude vyučován zejména formou praktických cvičení včetně sběru dat v terénu a vytváření minimálního produktu. Vše bude podřízeno tomu, aby studenti získali opravdu relevantní zpětnou vazbu na svůj podnikatelský záměr.
Assessment methods
short presentation of the project in front of investor-committee
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2016/PV265