DPGZO Computer Graphics and Image Processing

Faculty of Informatics
Spring 2009
Extent and Intensity
3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (lecturer)
prof. Ing. Ivo Serba, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (lecturer)
Ing. Dana Komárková (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Faculty of Informatics
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět je veden školiteli s cílem zapojení individuálních výzkumných aktivit studentů do komplexnějších projektů při týmové práci v Laboratoři interakce člověka s počítačem a Laboratoře optické mikroskopie. Členové týmu zabývající se algoritmickou části vyvíjejí výkonné matematické metody a datové struktury pro rychlou vizualizaci, detekci kolizí v reálném čase (s určením vzdálenosti těles a hloubky průniku), filtrování pozice a orientace dat, interpolaci a extrapolaci rotací a různé dílčí problémy. Principy spolu s integrovanými úlohami jsou testovány ve třech základních aplikacích: obecných manipulačních metodách ve virtuálním prostředí, vizualizaci vazebných sil mezi molekulami a haptické vizualizaci 2D a 3D objektů . V Laboratoři optické mikroskopie je pozornost věnována snímání a vyhodnocování obrazů tkání, buněk, buněčných jader, chromozómů a genů za účelem stanovení prostorového uspořádání genetického materiálu uvnitř buněčného jádra. Laboratoř je interdisciplinárním pracovištěm sdružujícím odborníky v oblasti informatiky, matematiky, fyziky, molekulární biologie i medicíny. Konzultace a vlastní výzkumná a prezentační činnost na základě individuální domluvy se školiteli. V rámci předmětu se studenti zapojují do řešení výzkumných záměrů a dalších projektů s maximální snahou o zapojení do mezinárodních výzkumných struktur, jako jsou sítě excelence či jiné formy rámcových programů EU. Maximální důraz je kladen na týmovou spolupráci.
Literature
  • LANGETEPE, Elmar and Gabriel ZACHMANN. Geometric data structures for computer graphics. Wellesley, Mass.: A K Peters, 2006. xiii, 339. ISBN 1568812353. info
  • GONZALEZ, Rafael C. and Richard E. WOODS. Digital image processing. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xx, 793. ISBN 0130946508. info
  • PRATT, William K. Digital image processing. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2001. xix, 735 s. ISBN 0-471-37407-5. info
  • WATT, Alan H. 3D Computer Graphics. 3rd ed. Harlow: Addison-Wesley, 2000. xxii, 570. ISBN 0-201-39855-9. info
  • SALOMON, David. Computer graphics and geometric modeling. New York: Springer, 1999. xviii, 851. ISBN 0387986820. info
  • ŠONKA, Milan, Václav HLAVÁČ and Roger BOYLE. Image processing analysis and machine vision. 2nd ed. Pacific Grove: PWS Publishing, 1999. xxiv, 770. ISBN 053495393X. info
Assessment methods (in Czech)
Povinně volitelný předmět, ohodnocený 3 kredity, předmět lze opakovaně zapisovat.
Language of instruction
Czech
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2009/DPGZO