bp1149 Úvod do fyzioterapie - propedeutika II

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
2/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Klára Vašková (přednášející)
Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D. (cvičící)
Olga Korvasová (pomocník)
Mgr. Bc. Milan Mojžíš (pomocník)
Garance
MUDr. Jana Roubalová
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1137 Úvod do fyzioterapie - propedeutika I
bp1137 Úvod do fyzioterapie I - propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ucelený přehled speciálních fyzioterapeutických konceptů a metod. Základní informace o jejich vzniku, podstatě, hlavních principech, praktickém provádění, indikacích i kontraindikacích.
Osnova
 • •Úvod do neurorehabilitace vč. ontogenetických aspektů motorického učení. •Úvod do respirační fyzioterapie •Úvod do senzomotorických cvičení (Freeman, Janda, Vávrová; propriofoot, bosu, overball, powerball, posturomed…) •Úvod do dermatoneuromuskulární terapie dle Kenny, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) •Úvod do Vojtovy metody •Úvod k metodě Brügger, Brunkow, Brunnström, Klapp •Úvod do Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS dle Koláře) •Úvod ke konceptu Bobath (NDT). •Úvod do Feldenkreisovy metody, biofeedback •Úvod k Alexandrově technice, Dornově metodě aj. •Úvod do metodiky Bazální stimulace •Úvod do kraneosakrální terapie •Úvod k Maitland konceptu •Škola zad. •Úvod do terapie dle McKenzieho (MDT) •Úvod do konceptu „Spiraldynamik“, SM systém Cvičení II. •Fyzioterapie v preventivní péči. •Fyzioterapie v akutní péči. •Fyzioterapie u chronických onemocnění. •Fyzioterapie a sport handicapovaných. •Respirační fyzioterapie •Škola zad •Relaxační techniky (Jacobson, Schultz, respirační a jogové techniky) •Kinezioterapie vycházející z ontogenetického vývoje •Nácvik a výcvik posturálních a lokomočních funkcí •Senzomotorická cvičení
Literatura
  doporučená literatura
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Funkce - diagnostika - terapie hlubokého stabilizačního systému. 1. vyd. Čelákovice: Rehaspring, 2010. 67 s. ISBN 9788025477366. info
 • HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina a Dagmar PAVLŮ. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 116 s. ISBN 9788024612942. info
 • PAVLŮ, Dagmar. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem ke konceptu dle Brüggera. Vyd. 1. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2004. 99 s. ISBN 807204334X. info
 • HAMBRECHT, Katja a Irene GERSTNER-MÜHLECK. Bodytrainer : overball : cvičíme s malým míčem. Translated by Jan Rajmon. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2003. 131 s. ISBN 8023738135. info
 • Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. Edited by Dagmar Pavlů. 2. opr. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 239 s. ISBN 8072043129. info
 • PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 239 s. ISBN 8072042661. info
 • ROCK, Carmen-Manuela. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového aparátu. Translated by Dagmar Pavlů. 1. vyd. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2000. 144 s. ISBN 3905407019. info
Výukové metody
Přednáška:
Frontální typ výuky s diskuzí
Cvičení:
Praktická cvičení v menší seminární skupině studentů
Metody hodnocení
Prokázání praktických dovedností a úspěšné vypracování písemných testů v průběhu a na konci semestru.
Přednáška ukončena písemným kolokviem.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/uvod-do-fyzioterapie-propedeutika-2/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace spočívá v úpravě náplně předmětu Úvod do fyzioterapie – propedeutika tak, aby prezentoval obor fyzioterapie komplexně a zajistil tak studentům ucelenou představu o jeho významu, struktuře, náplni i specifických dílčích přístupech k diagnostice a terapii. Důležitým prvkem vlastní inovace je rovněž vytvoření elektronických skript a interaktivního e-learningového kurzu pokrývajícího celý sylabus výuky a dále se podrobně věnující ovlivnění svalového napětí a síly jednotlivých svalových skupin.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Elektronická skripta, Interaktivní e-learningový kurz zaměřený na ovlivnění svalového napětí a síly jednotlivých svalových skupin vč. obrazové dokumentace a video dokumentace (cca 600 fotografií, 50 videozáznamů v délce 30-60 s).
Kategorie e-learningu: 2

Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2017/bp1149