nk2035 Reflection on practice

Faculty of Sports Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
0/7. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Contact Person: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Supplier department: Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
nk2035/01: Fri 1. 3. 13:00–14:40 E34/225 - seminární místnost, Fri 5. 4. 8:00–10:30 B11/305, Fri 10. 5. 18:00–19:40 E34/225 - seminární místnost, M. Janíková
Prerequisites
This course is available only for students who parallel study the course School practice.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to introduce theoretical background for reflective and self-reflective methods and techniques that can be used for developing students' thinking and skills required for effective reflection on practice.
Learning outcomes
After finishing the course, the student is able to define basic reflective and self-reflective methods and techniques, to understand their importance for pedagogical practice, to select appropriate techniques in specific situations, to present arguments for his/her option and to apply these methods in practice.
Syllabus
 • Reflection on practice, feedback. Theory for reflection on practice: J. Dewey, K. Lewin, D. A. Kolb, D. Schön. Reflection on instruction and quality development. Self-reflection - a tool for personal and professional development of teachers. Basic reflective and self-reflective methods and techniques. Case study - student. Case study - teacher. Reflection on selected instructional situation.
Literature
  recommended literature
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Základy školní pedagogiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 119 stran. ISBN 9788021048799. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. (Non-traditional role of teachers. The situations of help, crisis and counseling in school practice.). 2nd ed. Brno: Paido, 2008. 69 pp. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0. info
 • REITMAYEROVÁ, Eva. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Illustrated by Věra Broumová. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 173 stran. ISBN 9788073673178. info
 • Efektivní učení ve škole. Edited by Dominik Dvořák. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 142 s. ISBN 8071785563. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. URL info
 • JANÍK, Tomáš and Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (Teaching practice and students development). 2005. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • NAVRÁTIL, Stanislav and Jan MATTIOLI. Školní konflikty : jak jim předcházet? jak je řešit? Brno: Paido, 2005. 72 s. ISBN 8073151065. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem reflexivní práce ve vzdělávání učitelů (Towards possibilities of reflectiv work in teacher education). In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. 1st ed. Brno: Paido, 2001. p. 54-70. ISBN 80-7315-013-1. info
 • NEZVALOVÁ, Danuše. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 72 s. ISBN 8024402084. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. První pomoc při řešení výchovných problémů. Poradenské minimum pro učitele. (The first aid in education problems´solving. Counselling minimum for teachers). 1st ed. Praha: STROM, 1998. 62 pp. Škola 21. ISBN 80-86106-00-4. info
Teaching methods
Individual work, group work, discussion, reflection on selected situation
Assessment methods
-an active group work
-development and the tasks assigned to the investigation
control tasks
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2019/nk2035