nk2270 Teorie osobnostně sociálního rozvoje

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
7/7/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 10. 3. 10:15–13:15 A11/305, Pá 24. 3. 8:00–10:15 A11/311
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk2270/01: Pá 24. 2. 13:15–14:45 A11/305, Pá 24. 3. 17:45–19:15 A11/305, Pá 28. 4. 8:00–10:15 A11/206, M. Janíková
nk2270/02: Pá 24. 2. 17:00–18:30 A11/206, Pá 24. 3. 10:15–11:45 A11/311, Pá 28. 4. 17:45–20:00 A11/311, M. Janíková
Předpoklady
Žádné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl zprostředkovat studentům informace o východiscích a principech osobnostně sociálního rozvoje jako ideálu, k jehož naplnění směřuje úsilí naprosté většiny tzv. pomáhajících profesí. Výuka bude v tomto ohledu zaměřena především na schopnost studentů využít získaných poznatků v dalších navazujících předmětech, jako jsou Základy práce se skupinou a Zážitková pedagogika, resp. v budoucí praxi absolventů. Těžištěm zájmu budou proto koncepty osobnostně sociálního rozvoje spojené s principem zkušenostně reflektivního učení představujícího komplexní a plnohodnotnou platformu učení umožňující prostřednictvím reflektované vlastní zkušenosti účinně a efektivně zprostředkovat znalosti, učit dovednostem, ovlivňovat myšlení (postoje, hodnoty) a modelovat chování v nejobecnějším slova smyslu. V průběhu předmětu se studenti postupně seznámí s moderními edukačními koncepty vyrůstajícími z bohatých kořenů pedagogické historie, především J. Deweyho, K. Lewina a D. Kolba. Ze současných myšlenkových zdrojů, proudů a směrů bude následně pozornost věnována dílům autorů, kteří na tuto myšlenkovou tradici navazují a dále ji rozpracovávají, a to především důrazem na proces reflexe zkušenosti v procesu učení (např. D. Schön, A. Brockbank, I. McGill, J. Moon, J. Mezirow, D. Sugerman, D. Boud, a řada dalších). Na závěr předmětu studenti u ústní zkoušky prokážou znalost základních východisek, principů a modelů uplatňovaných v současných programech osobnostně sociálního rozvoje a budou schopni tyto poznatky aplikovat v dalších navazujících předmětech orientovaných na návrh a realizaci těchto programů v bezprostředním kontaktu s klientem.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen definovat základní pojmy z teorie osobnostně sociálního rozvoje, zná významné osobnosti spojené s tímto tématem a dokáže interpretovat jejich pojetí osobnostně sociálního rozvoje. Všechny tyto poznatky aplikuje v praxi.
Osnova
  • • Zážitek + reflexe = osobnostně sociální rozvoj? O pravdách a mýtech • Humanistický přístup a jeho role v osobnostně sociálním rozvoji (Rogers; encounterové skupiny; Csikszentmihalyi) • Pragmatická pedagogika a psychologie a jejich pojetí osobnostně sociálního rozvoje (Mead, Dewey) • Konstruktivismus – principy myšlení, učení a zkušenost • Zkušenostní učení D. Kolba a reflektivní praxe D. Schöna a jejich význam pro koncepce osobnostně sociálního rozvoje • Současné zdroje koncepcí osobnostně sociálního rozvoje (Mezirow, Boud, McGill, Broackbank, Priest, Gass, Nadler, Moon) • K. Lewin a jeho význam pro programy osobnostně sociálního rozvoje – akční výzkum, skupinová dynamika, T-skupiny
Literatura
  • K sobě, k druhým, k profesi : teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. Edited by Jan Kolář - Bohumíra Lazarová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. ISBN 9788021045958. info
  • JIRÁSEK, Ivo. Ideové podloží rekreologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 69 s. ISBN 9788024417844. info
  • HOGAN, Christine. Understanding facilitation : theory & principles. 1st pub. London: Kogan Page, 2002. viii, 248. ISBN 9780749438265. info
  • MCLAUGHLIN, Colleen a Richard Lee BYERS. Personal and social development for all. 1st pub. London: David Fulton Publishers, 2001. vi, 106. ISBN 1853466433. info
  • COAN, Richard W. Optimální osobnost a duševní zdraví : hrdina, umělec, mudrc nebo světec? Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 232 s. ISBN 8071696625. info
  • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
  • JOHNS, Hazel. Personal development in counsellor training. 1st pub. by Cassell, London. London: Sage, 1996. xii, 148. ISBN 9780304329359. info
  • L'ABATE, Luciano. A theory of personality development. Edited by Charles H. Bryson. New York: John Wiley & Sons, 1994. xiv, 313. ISBN 0471303038. info
Výukové metody
Přednáška, skupinová diskuze, individuální konzultace, individuální domácí práce
Metody hodnocení
Aktivní účast, písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.