bk2443 Management sportovních aktivit v CR I.

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
7/7/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu v teoretické rovině je seznámení studentů s širokou problematikou cestovního ruchu jako služby pro organizovanou a neorganizovanou veřejnost. Dílčími cíli je porozumění využívání volného času organizovanou i neorganizovanou veřejností, významem pohybových aktivit ve volném čase pro všechny věkové kategorie a zejména ve vztahu k cestovnímu ruchu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- rozumí základům teorie volného času a pohybových aktivit,
- orientuje se v různých přístupech využívání volného času z pohledu pohybových aktivit,
- porozumí základům cestovního ruchu, především jeho aktivním formám,
- orientuje se v organizaci a řízení akce cestovního ruchu,
- umí uplatnit praktické dovednosti při tvorbě akce cestovního ruchu s pohybovými aktivitami,
- dokáže vytvořit strukturu programu pro různé pohybové aktivity, různé sociální skupiny,
- dokáže vytvořit nabídku akce pro cestovní ruch s pohybovými aktivitami.
Osnova
 • Typologie volnočasových aktivit ve vztahu k věku, pohlaví, vzdělání, lokalitě a dalších proměnných
 • Aktivity ve volném čase, obsahová náplň, klasifikace, význam, metody a formy práce Význam pohybových aktivit ve volném čase člověka
 • Výkon, prožitek, motivace
 • Služby pro PA ve volném čase
 • Příprava a vedení akcí (výchovy, tábory apod.)
 • Zajišťování akce v různých oblastech: výchovné, personální, hospodářsko-ekonomické, zdravotní, technické apod.
 • Chronologie přípravy akce
 • Řízení, vedení a organizace pohybových aktivit ve volném čase
 • Vyhodnocení, zpětné vazby, medializace
 • Vymezení cestovního ruchu, základní pojmy, význam cestovního ruchu, vývoj CR, činitelé ovlivňující rozvoj a rozmístění cestovního ruchu
 • Služby a materiálně technická základna CR, základní a doplňkové služby
 • Cestovní kanceláře, cestovní agentury, služby CK, průvodce CR, průvodcovská činnost v CR, příprava průvodce
 • Komunální rekreace
 • Marketing cestovního ruchu a produkty CR, programy zaměřené na podporu CR, veřejná správa a CR, destinační management
 • Perspektivy cestovního ruchu, trvale udržitelný rozvoj CR, ekologický turismus, zdravotní problematika, moderní produkty v CR
Literatura
  doporučená literatura
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, 2010. 405 s. ISBN 978-80-85970-68-5. info
 • ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, 2010. 405 s. ISBN 9788085970685. info
 • RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch : soubor studijních materiálů. Vyd. 3. rozš. Ostrava: Key Publishing, 2009. 187 s. ISBN 9788074180286. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Základy cestovního ruchu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 163 s. ISBN 8021042052. info
 • ORIEŠKA, Ján. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 5., české, uprav. vyd. Praha: Idea Servis, 1999. 153 s. ISBN 8085970309. info
Výukové metody
Výuka formou konzultací s vyučujícím.
Metody hodnocení
- zápočet: 70% docházka na semináře, aktivní účast na seminářích (zahrnuje absolvování tří průběžných testů v semestru s průměrným hodnocením nad 50 %; každý student zpracuje a prezentuje dílčí úkoly a výstupy v průběhu semestru; nahrazení zameškané výuky vypracováním náhradní seminární práce v rámci samostudia)
- zkouška: ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bk2443