BSS153 Integrated rescue system

Faculty of Social Studies
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jakub Morávek (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Division of Security and Strategic Studies - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Bc. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Security and Strategic Studies - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Timetable
Thu 13:30–15:00 U33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Fields of study the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Student dostane detailní náhled do problematiky fungování hlavních složek IZS v ČR a stručný náhled do fungování ostatních složek IZS. Porozumí spolupráci záchranných složek a orgánů krizového řízení v ČR. Důraz bude kladen na praktické seznámení se složkami IZS. Student osobně navštíví výjezdová stanoviště složek IZS ve městě Brně.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do předmětu, IZS jako celek 2. Hasičský záchranný sbor ČR 3. Jednotky PO v plošném pokrytí krajů 4. Zdravotnická záchranná služba 5. Police ČR 6. Ostatní složky IZS 7. AČR jako součást IZS 8. Městská policie 9. Příklady spolupráce IZS při velkém zásahu 10. Komparace IZS se systémy v zahraničí. 11.-13. Exkurze u složek IZS.
Literature
 • URBÁNEK, Pavel. Řešení mimořádných událostí s převahou zdravotnické problematiky a potřebná součinnost při zásahu IZS. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 76 pp. ISBN 978-80-210-6790-5. info
 • ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC and Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového managementu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 115 s. ISBN 9788073851088. info
 • Krizové zákony, obnova území ;HZS a požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : podle stavu k 20.8.2007. Ostrava: Sagit, 2007. 256 s. ISBN 978-80-7208-637-5. info
 • ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC and Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické infrastruktury. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 141 s. ISBN 9788073850258. info
 • ŠENOVSKÝ, Michail and Zdeněk HANUŠKA. Organizace požární ochrany a integrovaného záchranného systému. 3. přepracované. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 41 pp. ISBN 80-86634-03-5. info
 • VIČAR, Radim. Právní aspekty zabezpečení vzájemné součinnosti AČR se složkami IZS. In Sborník konference s mezinárodní účastí „Interoperabilita managementu ochrany obyvatelstva“. Brno: Univerzita obrany, 2006. p. 285-290. ISBN 80-7231-138-7. info
 • PANOCHA, Václav. Integrovaný záchranný systém (IZS) v České republice. Vyd. 1. Praha: Armex, 1997. 93 s. ISBN 80-902283-0-5. info
 • AMBROŽOVÁ, Milada. Obecní policie a Policie České republiky v systénu policejní správy. Brno, 1997. 56 s. info
 • ŠTOLA, Josef. Vztah policie České republiky a obecní policie, zákonná úprava a oprávnění policistů a strážníků [Štola, 1996]. Brno, 1996. 38 listů. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, seminář, odborné exkurze, případová studie
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Celkové hodnocení sestává ze dvou částí – zpracování seminární práce a závěrečného ústního přezkoušení. Účast na exkurzích je povinná. Přednášky jsou dobrovolné, avšak vřele doporučené pro pochopení souvislostí a informací získaných na exkurzích.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2016/BSS153