ZUR433 Journalism Theory

Faculty of Social Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Štěpán Žádník (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
Thu 12:00–13:40 AVC
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je kontextualizovat a rozšířit znalosti studentů v oboru journalism studies. Předmět staví na tom, že studenti již ovládají základní teorie žurnalistiky a znají tvůrčí pravidla pro žurnalistickou práci, zaměřuje se tedy na prohlubování znalosti teorií žurnalistiky. Předmět je členěn na pět tematických bloků odrážejících klíčová témata studia žurnalistiky v celosvětovém kontextu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod. Témata: cíl předmětu a struktura, požadavky na ukončení, rozdělení textů pro oponentské posudky. 2. Teorie žurnalistiky, journalism studies. Témata: různé pohledy na journalism studies a jejich vývoj, žurnalistika a její vztah k sociálním vědám a studiu jazyků. 3. Psaní teoretického odborného textu. Téma: základní pravidla psaní odborného textu, teoretické statě, teoretického článku či teoretické kapitoly 4. Klíčové teorie žurnalistiky. Témata: žurnalistika a společnost, žurnalistika a demokracie. 5. Mediální systémy a typy žurnalistiky. Témata: mediální systémy a typy žurnalistiky ve světě, rozdílná tradice, vývoj a současný stav. 6. Mediální organizace a novináři. Témata: mediální organizace, žurnalistická kultura, žurnalistická praxe, mediální rutiny. 7. Aktuální trendy žurnalistiky. Témata: technologický vývoj (nové možnosti žurnalistiky – občanská žurnalistika, sociální média, UGC), ekonomický vývoj (vlastnictví, proměna obchodních modelů, proměna managementu médií, vztah žurnalistiky a inzertních oddělení), nová pravidla (proměny etiky a legislativy), proměny mediálních praxí (multi-skilling, konvergence, homogenizace, kanibalizace).
Literature
  • McQuail, Denis. 2016. Žurnalistika a společnost. Praha: Karolinum.
  • Hallin, Daniel C. – Mancini, Paolo. 2008. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál.
Teaching methods (in Czech)
přednáška, domácí práce, četba, diskuze
Assessment methods (in Czech)
Předmět úspěšně ukončí studenti, kteří naplní následující požadavky: - budou číst pravidelně povinnou literaturu na přednášky a budou o ní schopni a ochotni aktivně diskutovat - budou odevzdávat úkoly: - argumentativní text na základě povinné literatury minimálně pro tři (max. pro všechny) přednášky (max. 1 normostrana na rešerši) odevzdaná v termínu, za každý text je možno získat 0–5 bodů - projekt teoretické statě (max. 1 normostrana) odevzdaný v termínu, za něj je možno získat 0-5 bodů - teoretická stať na zvolené téma (max. 15 normostran) odevzdaná v termínu, za ni je možno získat 0–20 bodů - oponentský posudek statě dvou kolegů v kurzu (max. 2 normostrany) odevzdaný v termínu, za každý posudek je možno získat 0–5 bodů - ústní zkouška je rozpravou nad vypracovanou teoretickou statí a tématem, který si pro ni student zvolil, rozhoduje o výsledném bodovém hodnocení, a tedy o známce Hodnocení: F: 0–60, E: 60–67, D: 68–75, C: 76–83, B: 84–91, A: 92–100. BONUS: Studenti, kteří si na diskusi o tématu na přednáškách připraví příklad z aktuálního dění či historie české či světové žurnalistiky, získávají bonus body.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/ZUR433