BM605Zk Selected Problems of Administrative Law and Public Administration III

Faculty of Law
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (lecturer)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Ivo Keisler (assistant)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Contact Person: Andrea Kalivodová, DiS.
Supplier department: Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Timetable
Thu 14. 2. 12:00–13:40 211, 14:00–15:40 211, Fri 22. 2. 12:00–13:40 211, 14:00–15:40 211, Fri 8. 3. 12:00–13:40 302, 14:00–15:40 302
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course provides basic theoretical and practical knowledge of administrative law and public administration.
Learning outcomes
At the end of the course, the students who have succeeded: - have basic theoretical and practical knowledge of administrative law and public administration - are able to administer legal rules in certain cases - are able to sustain chosen solution of the case study.
Syllabus
 • Interpretation of administrative law rules, normative powers of public administration, theoretical and practical aspects of government, theoretical and practical aspects of local self-government, public property, right to information and personal data protection in public administration, legal guarantees in public administration, judicial supervision of public administration, Ombudsman, liability for damage and liability for immaterial damage caused by the public administration’s activity, civil service and regional government clerk’s position, fundamental questions of European administrative law.
Literature
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část (Administrative law, the general part). 8. doplněné. Brno: Doplněk - Brno, A.Čeněk - Plzeň, 2012. 427 pp. ISBN 978-80-7239-281-0. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxix, 570. ISBN 9788074006241. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 242 s. ISBN 9788074785610. info
 • HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 3.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 164 pp. učebnice č.530. ISBN 978-80-210-8333-2. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice (Law of Municipalities and Regions in the Czech Republic). 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 pp. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
 • KORBEL, František. Právo na informace :zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. po. Praha: Linde, 2005. 410 s. ISBN 807201532X. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení : základní charakteristika a souvislosti pojmu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 241 s. ISBN 8021032375. info
 • SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy (Judicial review of public administration). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 126 pp. učebnice č.482. ISBN 978-80-210-5746-3. info
 • Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. Edited by Vladimír Sládeček. 2., podstatně přeprac. a r. Praha: C.H. Beck, 2011. xviii, 193. ISBN 9788074001581. info
 • Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci : komentář. Edited by Petr Vojtek - Vít Bičák. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xv, 423. ISBN 9788074006708. info
 • Zákon o státní službě : komentář. Edited by Jan Pichrt. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xlv, 933. ISBN 9788074788437. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
Oral exam. Each student draws 2 questions. If the answer to one of them is false, the student fails the whole oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2019/BM605Zk