MIRI0121p Resuscitation and Intensive medicine I lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2015
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jitka Zemanová (lecturer)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (seminar tutor)
Lenka Dobrovolná (assistant)
Martina Matoušková (assistant)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Supplier department: Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Timetable
Wed 30. 9. to Wed 25. 11. Wed 13:20–15:50 F01B1/528
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína II koncipován jako teoretický celek. Studující získají informace a teoretické znalosti potřebné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s reverzibilním selháním základních životních funkcí. Budou teoreticky vybaveni pro realizaci monitoringu, speciálních diagnostických metod a adekvátní péče o pacienty s dočasnou náhradou základních vitálních funkcí respektive o pacienty tímto selháním ohroženými.
Syllabus (in Czech)
  • Diagnostické metody v intenzivní medicíně. Neinvazivní monitorování Invazivní monitorování, komplikace.Přístupy do cévního řečiště, infuzní terapie.Účelná hemoterapie u pacientů v intenzivní péči, nejčastější poruchy hemokoagulace.Kyslíková terapie, zajištění průchodnosti dýchacích cest.Přístrojové vybavení pro umělou plicní ventilaci, základní parametry. Základní režimy konvenční umělé plicní ventilace. Nekonvenční umělá plicní ventilace. Neinvazivní umělá plicní ventilace. Plicní a mimoplicní komplikace při umělé plicní ventilaci. Ukončení umělé plicní ventilace Umělá plicní ventilace u pacientů s ALI a ARDS. Astma bronchiale, status asthmaticus a umělá plicní ventilace.
Literature
  • PAVLÍK, Martin. Intenzivní medicína (Intensive Care). Brno, 2008. 7 pp. info
  • ZADÁK, Zdeněk and Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
  • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
  • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
  • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ and Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, přednáška
Assessment methods (in Czech)
seminární práce, zápočet
Language of instruction
Czech
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2015/MIRI0121p