Fy6010 Practice Teaching Asistant - Popular Education Programs

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/1. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lukáš Pawera (lecturer)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (lecturer)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Jiří Kelnar (assistant)
Guaranteed by
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Department of Physics, Chemistry and Vocational Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Supplier department: Department of Physics, Chemistry and Vocational Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
Fy6010/Prez01: Tue 19:00–19:50 učebna 22, T. Miléř, L. Pawera, P. Sládek, J. Válek
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je umožnit studentům získání specifických dovedností v oblasti popularizace vědy. Během praxe budou studenti pracovat na konkrétních popularizačních úkolech -  výstupem je studentský “jarmark pokusů”. Každý student připraví krátkou demonstraci (pásmo 2 -  3 pokusů), kterou bude v závěru prezentovat žákům gymnázia. Cílem je žáky nadchnout pro téma, motivovat k dalšímu bádání.
Learning outcomes (in Czech)
Student v průběhu kurzu získá základy interpretace, zdokonalí se v prezentačních a komunikačních dovednostech, jako je práce s hlasem nebo interakce s publikem. Naučí se, jak žáky zaujmout a nadchnout pro dané téma.
Syllabus (in Czech)
  • Předmět je rozdělen do 4 vyučovacích bloků po 3 hodinách: 1. úvod, základy interpretace, ukázkové demonstrace, výběr konkrétních studentských pokusů 2. nácvik prezentačních dovedností, první ukázkové demonstrace studentů 3. příprava a nácvik dílčích studentských demonstrací 4. vlastní jarmark pokusů v prostorách VIDA! SC
Teaching methods (in Czech)
praktický nácvik pedagogických dovedností na praxi
Assessment methods (in Czech)
aktivní účast při realizaci projektu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: 30 hodin blokové výuky.
Information on the extent and intensity of the course: 30 hodin blokové výuky.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/Fy6010