SOk152 Techniques of Psychological and Interactive Training

Faculty of Education
Autumn 2023
Extent and Intensity
0/1.2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Department of Social Education – Faculty of Education
Contact Person: Dana Jakubjanská, DiS.
Supplier department: Department of Social Education – Faculty of Education
Prerequisites
SOUHLAS
Presumtions: Active participation in seminars. Writing a scientific essay on the subject of development of personality and social competence. Self-reflection - interview and defense of the scientific essay.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 1/100, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 1/100
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to get acquainted with the fundamentals of the theory of personality-social development in the form of socio-psychological training, to acquire the competence to prepare and implement partial techniques of interaction training in their practice/profession and in the practical training to gain a view on their own interaction skills (perceptional, communication, organizational) and social features influencing relationships with people and personal interaction style.
Syllabus
 • The course acquaints students with the possibilities of applying social-psychological training techniques in their professional practice. It informs (with demonstration elements) about techniques of interaction exercises (etudes, solution of model problematic situations, psychodrama, sociodrama, psychogames, etc.) It provides basic information on the nature of the solving group and the climate in it. About the principles of the training group's activities, about the methods and techniques of feedback in the solving group, etc. They focus on the psychological aspects of the cultivation of social skills (perceptional, interactive, communication) and skills related to the pedagogical practice of students. The output of the course is: theoretical knowledge - verification of the acquired knowledge in the preparation for the exercise (the theoretical basis for working with the training group). application skills - active participation and completion of exercises (interaction etudes; model situations) and self-reflection record of training
Literature
 • VALENTA, Josef. Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí : dětí a dospělých (Obsaž.) : Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. info
 • Teorie a praxe skupinové psychoterapie (Variant.) : Teorie & praxe skupinové psychoterapie. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Vyd. 1. Praha: Portál. 175 s. ISBN 80-7178-689-6. 2002. info
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál. 167 s. ISBN 80-7178-616-0. 2002. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 392 s. ISBN 80-7178-657-8. 2002. info
 • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál. 150 s. ISBN 80-7178-586-5. 2001. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál. 246 s. ISBN 80-7178-557-1. 2001. info
 • BELZ, Horst and Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. 2001. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Galén. 285 s. ISBN 8072620967. 2001. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese [Kopřiva, 2000]. 4. vyd. Praha: Portál. 147 s. ISBN 80-7178-429-X. 2000. info
 • KNOBLOCH, Ferdinand and Jiřina KNOBLOCHOVÁ. Integrovaná psychoterapie v akci. Vyd. 1. Praha: Grada. 322 s. ISBN 807169679X. 1999. info
 • YALOM, Irvin D. Teorie & praxe skupinové psychoterapie. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace. 704 s. ISBN 80-86088-05-7. 1999. info
 • RIEGER, Zdeněk. Loď skupiny :inspirace pro současné i budoucí lodivody ve skupinové terapii. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace. 192 s. ISBN 80-86088-03-0. 1998. info
 • FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie pro laiky. Translated by Vladimír Smékal. Brno: Cesta. 158 s. ISBN 8085319802. 1998. info
 • ROBERTS, Jeff and Malcolm PINES. Skupinová analýza v praxi. Translated by David Holub. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek. 183 s. ISBN 80-86123-04-9. 1998. info
 • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál. 199 s. ISBN 80-7178-204-1. 1998. info
 • FREUD, Sigmund. Výklad snů : o snu. Vyd. 1. Praha: Jiří Kocourek. 711 s. ISBN 80-86123-07-3. 1998. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. 1998. info
 • FINCHER, Susanne F. Vytváření mandaly : cesta poznání léčení a sebevyjádření : [praktická kniha pro vytváření a výklad léčivých kruhových obrazců]. V Praze: Pragma. 204 s. ISBN 8072053949. 1997. info
 • Potřebujete psychoterapii? Edited by Oldřich Matoušek. 1. vyd. Praha: Portál. 103 s. ISBN 80-7178-036-7. 1995. info
 • MASTERS, Robert and Jean HOUSTON. Naslouchejte svému tělu :psychofyzická cesta ke zdraví a vědomí sebe sama. Praha: Pragma. 253 s. ISBN 80-85213-43-5. 1994. info
 • MÁTEJOVÁ, Zlatica. Základy teórie a praxe muzikoterapie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského. 138 s. ISBN 80-223-0401-8. 1993. info
 • SVOBODA, Mojmír. Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: CAPA. ISBN 80-7064-036-5. 1992. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy.2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy. 2. vyd., v Avicenu. Praha: Avicenum. 464 s. ISBN 80-201-0182-9. 1991. info
 • FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře. Edited by Jiří Stromšík, Translated by Ludvík Hošek - Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Odeon. 444 s. ISBN 8020701095. 1990. info
 • ŘÍČAN, Pavel and Jan ŽENATÝ. K teorii a praxi projektivních technik. Vyd. 1. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy. 206 s. 1988. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy. Edited by Sigmund Freud, Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. 498 s. 1969. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy I : 1. Přednášky k úvodu do psychoanalysy : 2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalasy : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. 498 s. 1969. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy II : 1. Studie o hysterii : 2. Zlomek analysy případu hysterie : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Bohodar Dosužkov. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. 269 s. 1969. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy. II., 1.Studie o hysterii, 2.Zlomek analysy případu hysterie. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. 269 s. 1969. info
Teaching methods
Practical lessons, group work, presentation, discussions, group projects, self-study
Assessment methods
Seminar (workshop) The course is finished by: credit 1. Seminar work: Essay on the topic about the development of personality and social competence 2. Seminar work 2: Self reflection (gained and realized self experience) 3. Discussions with lectors
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 14 hodin.
Teacher's information
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2144
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2023/SOk152