CJKAd_Tvar Vybrané tvaroslovné jevy

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předpokládá se, že na konci kurzu účastník: – porozumí pravidlům tvoření obtížnějších případů skloňování podstatných jmen domácích i přejatých a časování sloves;
– dokáže samostatně vytvořit spisovné tvary podstatných jmen a sloves a odlišit je od tvarů nespisovných;
– prakticky užívá tvary a varianty ohebných druhů slov při tvorbě textu;
– v případě nejasností dokáže najít poučení v jazykové příručce.
Osnova
  • 1. Skloňování podstatných jmen domácích (zaměření na tvary variantní a rozlišení tvarů spisovných a nespisovných)
  • 2. Vybrané jevy ze skloňování podstatných jmen přejatých
  • 3. Vybrané jevy z časování sloves (zaměření na tvary variantní a rozlišení tvarů spisovných a nespisovných)
  • 4. Vývojové tendence ve skloňování podstatných jmen a sloves
Literatura
  • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost :s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2007. 647 s. ISBN 978-80-200-1347-7. info
  • Čeština - řeč a jazyk. Edited by Marie Čechová. 2. přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 407 s. ISBN 80-85866-57-9. info
Výukové metody
přednáška spojená s následnou diskusí o odborných otázkách tohoto kurzu; řízený rozhovor; samostudium – účastníci obdrží soubor textů k procvičování jevů tvaroslovného pravopisu s řešením
Metody hodnocení
Individuální testování. Kontrola dovedností bude provedena formou testu, kterým si účastníci ověří úroveň nabytých dovedností. Úspěšné zvládnutí látky kurzu předpokládá 85% úspěšnost v testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.