Ze0132 Geografie obyvatelstva a sídel

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
- Základní znalost pojmů ze sociální geografie.
- Umět pracovat s vybraným školním atlasem světa a s atlasem České republiky.
- Práce na počítači s programy ArcGIS, MS Office.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako souhrn dvou samostatných disciplín humánní geografie – geografie obyvatelstva a geografie sídel, které slouží k poznání zákonitostí rozmístění obyvatelstva a sídel v geografickém prostoru.
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice prostorového rozmístění obyvatelstva a sídel na Zemi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vyhledat a použít relevantní data k analýze rozmístění obyvatel a sídel na Zemi,
- vysvětlit základní přístupy ke strukturaci obyvatelstva světa,
- použít získané informace v předmětech regionální geografie světadílů.
Osnova
 • Geografie obyvatel
 • 1: Vývoj počtu obyvatel v historii
 • 2: Struktura obyvatel
 • 3: Přirozený pohyb obyvatel
 • 4: Mechanický pohyb obyvatel
 • 5: Antropogeneze, demografická revoluce
 • 6: Rozmístění obyvatel na Zemi
 • Geografie sídel
 • 1: Základní pojmy z geografie sídel
 • 2: Venkovské osídlení
 • 3: Městské osídlení
 • 4: Urbanizace
 • 5: Geografie Brna
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPAROVÁ, Ludmila a Milan PŮČEK. Kohezní politika: osídlení v České republice : partnerství měst a venkova. Vyd. 1. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009. 91 s. ISBN 9788090392878. info
 • KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. info
  neurčeno
 • ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Úvod do studia demografie. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 158 s. ISBN 8070783273. info
 • CHALUPA, Petr a Zdeňka TARABOVÁ. Vybrané kapitoly z demografie : (pro semináře a cvičení). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 61 s. ISBN 802100343X. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek - teoretické přípravy ze základní demografické a sídelní terminologie. Součástí předmětu jsou také cvičení.
Metody hodnocení
Zakončení - písemná zkouška v rozsahu zadané literatury a přednášek a vypracování a předložení cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.