SODR_MSP1 Methodology of Social Pedagogy 1

Faculty of Education
Spring 2015
Extent and Intensity
0/0/10. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Prerequisites
The course is designed as mandatory in the PhD program Pedagogy, specialisation Social Pedagogy.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je analýza zvolených metodologických přístupů v rámci významu multifaktorového pohledu na sociální jevy. Obsahovou náplní předmětu je popis a vysvětlení edukační reality v oblasti sociálně vědního výzkumu a zároveň trénink metodologických dovedností výzkumníka. Vybrané metodologické přístupy se týkají prioritně fáze analýzy výzkumných dat, nicméně obsahem studia je i výklad postupu exaktního sběru výzkumných dat.

Klíčové výstupy:
definovat základní metodologické pojmy a operovat s nimi;
- vysvětlit podstatu a strukturu probíraných výzkumných metod a přístupů v rámci studijního oboru;
- vymezit a interpretovat realizované výzkumy v rámci studijního oboru;
- aplikovat metodologické dovednosti a poznatky z odborné literatury na výzkumných datech;
- zhodnotit význam přínosu probíraných výzkumných přístupů pro teorii a praxi studijního oboru
Syllabus (in Czech)
 • Nomotetismus (kauzalita jevů, hromadnost jevů, historické zákony, objektivita, experiment, ne-parametrická statistika, pravděpodobnost).
 • Základy kvantitativního vědeckého výzkumu (korelace, proměnná, princip znáhodňování, tvorba a verifikace hypotéz, generalizace).
 • Idiografické vědy (holistický přístup, intuice, konstrukt, subjektivita, relativismus, sociální negociace).
 • Základy kvalitativního vědeckého výzkumu (kódování, emický význam, sociální kontext, participace výzkumníka, nasycenost výzkumných dat, porozumění jednotlivci).
 • Způsoby vědeckého myšlení a vědecký jazyk (axiom, postulát, výrokový systém, abdukce, dedukce, indukce, emergence).
 • Metateorie vědy, výzkumný problém, normativní základy vědy, paradigma,interpretace výzkumných dat, vědecké teorie (deskriptivní, experimentální, explanační, axiomatické, predikativní).
 • Měření (škály, reliabilita, validita, průměr, rozptyl) Typy výzkumů (akční výzkum, ex-post facto výzkum, etnografický výzkum, evaluační výzkum).
 • Fáze výzkumného šetření(deskripce, explanace, predikce, evaluace).
Literature
  recommended literature
 • WINCH, Peter. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Translated by Tomáš Suchomel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 134 s. ISBN 8073250357. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Teaching methods
lecture
discussion
Assessment methods
written exam
essay
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2015/SODR_MSP1