HV056 Didaktika HV pro ZŠ 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV056/01: Čt 12:00–13:50 učebna 21, D. Taylor
Předpoklady
HV050 Didaktika HV pro ZŠ 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsah předmětu je zaměřený na osvojení si základních postupů při realizaci činností poslechových a hudebně-pohybových. K pochopení hudebního sdělení napomáhají hudebně-vyjadřovací prostředky, které si studenti osvojují v propojení s písní, tanečním a pohybovým prvkem a poslechem vybraných skladeb.
Výstupy z učení
Student:
- se orientuje v problematice elementárních tvořivých činností;
rozeznává druhy improvizace a umí je aplikovat v praxi, stejně tak i prvky elementárního komponování;
- orientuje se v problematice činností hudebně-pohybových; dovede v praxi aplikovat pohybové a taneční hry; má osvojenou metodickou řadu při nácviku tanečních prvků a dovede je využít při práci s písní a elementární klavírní skladbou; dovede uplatnit pohybový prvek v propojení s říkadlem, básní, při práci s literárním textem;
- osvojí si činnosti hudebně-poslechové, které dovede v praxi propojit při práci s písní a poslechovou skladbou; orientuje se v základních hudebně-vyjadřovacích prostředcích a dovede je využívat při práci s písní, v propojení se složkou taneční, hrou na nástroje i s poslechovou skladbou.
Osnova
 • 1. Hudebně-pohybové činnosti: pohybově-výrazové prostředky – elementární pohybový a taneční prvek (lidový tanec, polka, menuet, mazurka, valčík, historické tance – v propojení s písní a poslechovou skladbou).
 • 2. Improvizace – rytmická, melodická a pohybem na hudbu.
 • 3. Percepční činnosti – činnosti poslechové: cíle poslechu, hudebně-vyjadřovací prostředky – řeč hudby, rozdělení poslechu, metodický postup poslechu – propojení s činnostmi vokálními, instrumentálními a hudebně-pohybovými.
 • 4. Hudebněnaukové činnosti vztahující se k vokálním a poslechovým činnostem.
Literatura
  doporučená literatura
 • EBEN, Petr – HURNÍK, Ilja. Česká Orffova škola I – V. SUPRAPHON, Praha, 1969 – 1998, 485 s.
 • HERDEN, J. - JENČKOVÁ, E. – KOLÁŘ, J. Hudba pro děti. Praha, 1992.
 • KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha, 2000.
 • KURKOVÁ, L. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: SPN, 1981.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 4. Praha: Portál, 2011.
 • KOPECKÝ,J. – SYNEK, J. – ZOUHAR, V. Hudební hry jinak. Tvořivé hry a modelové projekty elementárního komponování. Brno, JAMU, 2014.
 • HERDEN, J. Hudba jako řeč. Scientia, Praha, 1998.
 • TAYLOR, D. Metodika hry na ozvučné trubice BOOMWHACKERY. Brno, MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-299-3.
 • VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Comenium musicum, 1987.
 • KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ. 1. vyd. MU Brno: Ondrášková Karla, 2005. 48 s. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99. ISBN 80-210-3911-6.
 • JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole : [základní řada]. 6, Hudba a pohyb.ŞD.Ş1. Hradec Králové: Jaroslav Jenček - Orlice, 1997. 55 s.
Výukové metody
Praktická průprava: zpěv, doprovod na elementární hudební nástroje, hra na tělo, elementární pohybové prvky a taneční kroky, dirigování. Hra na klavír/housle. Student se orientuje v problematice poslechových činností; má osvojenou metodickou řadu při nácviku a využití tanečních prvků v praxi. Zpracování přípravy pro předmět hudební výchova. Práce na učitelském portfoliu k předmětu HV.
Metody hodnocení
Metody hodnocení:
Typ výuky: seminář
Podmínky ke zkoušce:
a) U zkoušky studenti prokáží teoretické vědomosti a praktické dovednosti osvojované v předmětu Didaktika hudební výchovy pro ZŠ 1 a 2. Zkouška se skládá z ústní části – teorie Didaktiky HV 1 a 2 a praktické části (zpěv, dirigování, hra na klavír/ housle, zobcovou flétnu, aj.).
b) 20 lidových písní (z toho 10 dvojhlasých či vícehlasých) , 12 umělých /populárních písní a 8 písní k dějinám hudby (pro II. stupeň): zpěv, hra na klavír/housle – transpozice lidových písní do vedlejších tónin v rozmezí velké tercie, dirigování, doplňkový doprovod k písním (rytmický, instrumentální či pohybový).
c) Hra na flétnu – 10 lidových písní (C, G, D, F dur).
d) Vypracování přípravy na zadané téma.
e) Vypracované učitelské portfolio k předmětu HV.
f) Minimálně 80% aktivní účasti v seminářích.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.