CJDY01 Filozofie jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Předpoklady
Schopnost číst anglicky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je osvojit si znalost hlavních pojmů, pojmových rámců a jednotlivých myslitelů, kteří se zabývali filozofií jazyka, přičemž filozofií jazyka se rozumí zkoumání vztahů mezi jazykem na straně jedné a myšlením/světem na straně druhé. V rámci studia původních textů se budeme zabývat především tím, co je relevantní pro současné myšlení o jazyce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních přístupů ve filozofii jazyka;
- napsat esej o vybraném tématu z filozofie jazyka;
- vysvětlit základní pojmy z filozofie jazyka.
Osnova
  • Budeme číst následující texty, které zároveň tvoří osnovu kurzu. 1. On Sense and Reference (G. Frege); 2. On Denoting (B. Russell); 3. The Two Dogmas of Empiricism (W.V.O. Quine); 4. Performative Utterances (J. Austin); 5. What is a Speech Act? (J. Searle); 6. Metaphors we Live By (G. Lakoff and M. Johnson).
Literatura
    povinná literatura
  • LUDLOW, Peter (ed.). Readings in the Philosophy of Language. MIT Press, 1997.
Výukové metody
Diskuze nad přečtenými texty.
Metody hodnocení
Aktivní účast = 20 %, referát = 20 %, esej = 60 %.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.