KJ1B003 Language exercises 3

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
1/1/5. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Contact Person: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Timetable
Fri 12:00–13:40 C31
Prerequisites
KJ1A002 Catalan 2
A B2 level of catalan is required before the beginning of the course.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Cílem předmětu je, aby studenti rozšiřovali ústní a písemné schopnosti odpovídající pokročilé úrovni katalánštiny (C1) s jazykem vhodným pro téměř jakoukoli komunikační situaci, která se může vyskytnout v osobním, pracovním nebo sociálním kontextu.

The aim of this subject is mainly that students develop, consolidate and broaden oral and written abilities corresponding to an advanced level of Catalan (C1), with a language appropriate to almost any communicative situation that can occur in personal, working or social contexts.
Learning outcomes
Na konci kurzu budou studenti schopni: 1. Pochopit písemné texty v katalánštině o téměř každém tématu. 2. Porozumět ústním textům v katalánštině o jakémkoli tématu a produkované v nepříznivých podmínkách. 3. Vypracovat písemné texty v katalánštině o téměř každém předmětu. 4. Mluvit o jakémkoli předmětu.

At the end of the course, students will be able to: 1. Understand written texts in Catalan about almost any subject. 2. Understand oral texts in Catalan about any subject and produced in adverse conditions. 3. Produce written texts in Catalan about almost any subject. 4. Keep conversations and produce oral discourse about any subject.
Syllabus
 • 1. Stěhování a bydlení ve městě
 • 2. Znáš svou zemi? Cestování, krajina, zvyky
 • 3. Chci získat vzdělání
 • 4. Chci pracovat: pracovní a pracovní podmínky
 • 5. Gastronomie
 • 6. Móda, trendy, image
 • 7. Pokud chcete být šťastní, bavte se! Kultura a volný čas
 • 8. Ukažte to ve zprávách! Hromadná média
 • 9. Řekni mi příběh. Etnopotiky, tradiční kultury a literatury
 • 1. Moving and living in a city
 • 2. Do you know your land? Travelling, landscapes, customs
 • 3. I want to get an education
 • 4. I want to work: work and working conditions
 • 5. Gastronomy
 • 6. Fashion, trends, image
 • 7. If you want to be happy, have fun! Culture and leisure
 • 8. Show it in the news! Mass media
 • 9. Tell me a story. Ethnopoetics, traditional culture and literature
Literature
  required literature
 • Diversos autors (2011): Català suficiència. Barcelona: Teide.
  not specified
 • Blanes, Ll.; M. Campoy & J. Esteban (2011): Català intermedi. Barcelona: Teide.
Teaching methods
Přednášky, videa, diskuse, eseje, domácí úkoly, prezentace

Lectures, watching videos, class discussion, essays, homework, presentations
Assessment methods
1. termín: 40% praktických cvičení + 60% zkouška
2. termín: 100% zkouška

First call: 40% practical exercises + 60% exam
Second call: 100% exam
Language of instruction
Catalan
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/KJ1B003