MUB_B007 Monument care I.

Faculty of Arts
Autumn 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Zdeněk Vácha (lecturer), PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
PhDr. Zdeněk Vácha
Division of Museology – Department of Archaeology and Museology – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Miriam Molnárová
Supplier department: Division of Museology – Department of Archaeology and Museology – Faculty of Arts
Timetable
Tue 31. 10. 15:00–18:40 M21, Tue 7. 11. 15:00–18:40 M21, Tue 5. 12. 15:00–18:40 M21, Tue 12. 12. 15:00–18:40 M21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is focusing on the basic principles, methods and techniques of monuments care and basic law in monument care.
Learning outcomes
- making students aware of basic principles of monuments care;
- acquainting students with basic methods of monument care;
- knowledge of basic law in monument care
Syllabus
 • Introduction to monument care, terminology, cultural and natural heritage, basic legislation; protection in the world, World heritage of UNESCO;
 • History of monument care in Czech Republic and Europe;
 • Theory of monument care, reconstruction, renovation, restauration;
 • Basic legislation, Institute of monument care;
 • Methodology of recognition of monuments.
Literature
  required literature
 • DVOŘÁK, M.: Katechismus památkové péče. NPÚ, Praha 2004.
 • KIESOW, G.: Památková péče v Německu. Brno 2012.
 • KROUPA, P.: Základní principy památkové péče? Zprávy památkové péče, 61, 2001, s. 301–313.
 • LÁSKA, V.: Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe. Památky středních Čech, 14/2 2000, str. 1–27.
 • RIEGL, A.: Moderní památková péče. NPÚ, Praha 2004.
  recommended literature
 • KUČA, K. – KUČOVÁ, V.: Principy památkového urbanismu. SÚPP, Praha 2001.
 • PAVEL, J.: Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století: od osvícenství do první světové války, Sborník archivních prací 25, s. 143–293, 1975.
 • JESENSKÝ, V.: K teorii památkové hodnoty a hodnocení památek. In: Památky západních Čech. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni V – 2015. Plzeň 2015, s. 56–64.
 • RICHTER, V.: Památka a péče. Praha 1993.
 • MENCL, V: 5 městských reservací Jihomoravského kraje – Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž. Komentované vydání. Aleš Flídr – Zdeňka Míchalová – Zdeněk Vácha (edd.), Brno 2016.
 • BAKOŠ, J.: Intelektuál & Pamiatka, Kaligram, Bratislava 2004.
 • NESVADBÍKOVÁ, J.: K vývoji památkové péče na území Československa. Skriptum FFUK, Praha 1987.
 • ŽAŽOVÁ, H.: Veľká vojna a ochrana pamiatok. Monument revue III, 2014, č. 1, s. 2–7.
 • VÁCHA, Z.: Originál a kopie. Pokus o definici základních pozic. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl – Originál, kopie, faksimile. Litomyšl 2016. Praha 2016, s. 17–25.
 • ORIŠKO, Š – BUDAY, P: Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846–1918). Bratislava: Stimul, 2017.
 • HLOBIL, I.: Teorie městských památkových rezervací. Uměnovědná studia VI., ÚTDU ČSAV Praha, Academia. Praha 1985.
 • BLAŽÍČEK, O. J.: Slovník památkové péče. SÚPPOP, Praha 1962.
 • PAVLÍK, M. a kol.: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek, Praha, Vydavatelství Českého vysokého učení technického, 1998.
 • HLOBIL, I.:Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Praha: Národní památkový ústav; Olomouc, Univerzita Palackého, 2008.
 • WAGNER, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 1947.
 • ŠTULC, J. Moderní urbanismus a památkové péče, I., Památky a příroda, 12. 1987, s. 557-589 II. Památky a příroda, 13, 1988, s. 65–77.
 • ŠTULC, J.: K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek. Památky a příroda, 1987, č. 3, s. 129–149.
 • JANKOVIČ, V.: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1850–1950. Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 10, 1973. s. 7–80.
 • OROSOVÁ, M.: Organizácia ochrany pamiatok v medzivojnovom období. Pamiatky a múzeá 2009, č. 4, s. 2–11.
 • HOBZEK, J.: Vývoj památkové péče v Českých zemích. SÚPPOP, Praha 1987.
 • WIRTH, Z.: Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období 1800–1950. Umění 5, 1950, s. 105n.
 • RADOVÁ, M.: Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska. Část I. Zprávy památkové péče 1987/47, číslo: 1, s. 1–9, část II, s. 65–75.
 • VINTER, V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Díl I. a II. Skripta FF UK. Praha 1971.
 • KROUPA, P.: Čas a autenticita památky, Zprávy památkové péče, 2004/64, s. 431–442.
 • DVOŘÁKOVÁ, V.: Pamiatkové územia – nádeje a realita. Monument revue II, 2013, č. 2, s. 10–13.
 • MENCL, V.: Ako sme začínali I. až V. /seriál článkov – spomienok autora/ In: Pamiatky a príroda, 1976, č. 2, s. 39–42, č. 3, s. 39–42, č. 4, s. 39–42, č. 5. s. 39–42, č. 6, s. 39–42.
 • VINTER, V.: Stručný slovník památkové péče, Ústí n. L. 1983.
 • NOVOTNÝ, V.: O autentičnosti památek. Zprávy památkové péče, 1969/29, číslo: 1, s. 1.
 • UHLÍKOVÁ, K.: Národní kulturní komise 1947–1951. Artefactum, Praha 2004.
 • FRICKÝ, A.: 20 rokov pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Vlastivedný časopis 1972, č. 3, s. 105.
 • ŠTORM, B.: Základy péče o stavební památky, 2. doplněné vydání, NPÚ. Praha 2007.
 • VODĚRA, S.: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. Praha 1987.
 • CIULISOVÁ, I.: Historizmus a moderna v pamiatkovej ochrane: Obnova stredovekej církevnej architektúry. Bratislava. Veda, 2000.
 • FRICKÝ, A.: K počiatkom ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku. Pamiatky a múzeá 1998, č. 1, s. 2–5.
 • HEROUT, J.: Jak poznávat kulturní památky. Praha 1986.
Teaching methods
theoretical training
Assessment methods
ecture; examination - knowledge of the lectured topics and its practical application, obligatory reading of one publication from the list of literature
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2023/MUB_B007