MUB_B015 German museums in Moravia

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Miriam Molnárová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 19. 9. 14:00–17:40 M21, Mon 31. 10. 14:00–17:40 M21, Mon 7. 11. 14:00–17:40 M21, Mon 28. 11. 14:00–17:40 M21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The main objectives of the course are to get a basic overview of German museums in the historical territory of Moravia. Students will understand important trends and events in the development of this phenomenon and put them into a contemporary cultural and social context. They will be able to evaluate the importance of museum institutions administered by Moravian Germans and their overall contribution to the development of museums in the Czech and Austrian Lands.
Learning outcomes
After completing the course, a student will be able to:
- evaluate the importance of museum institutions administered by Moravian Germans and their overall contribution to the development of museums in the Czech and Austrian Lands
Syllabus
 • The definition of the term - German museums in Moravia, the periodization, basic sources and literature. Explanation of basic topics and problems - Moravia, Germans in the Czech Lands, Czech–German relations in the 19th and 20th centuries. Prerequisites for the creation of museums in Moravia - private aristocratic, bourgeois and church collections, learned societies. the Francis Museum and its development in the 19th century. The establishment and development of regional museums in the 1860s and 1890s. in Moravia (Olomouc, Moravská Ostrava, Nový Jičín, Moravská Třebová, Znojmo, Jihlava etc.). Specialized museums – Museums of Applied arts (Brno, Olomouc, Moravská Ostrava), Museums of Natural Sciences (Úsov, Olomouc), attempt to establish a technology museum. Private collections in Moravia and its impact on local museums. The development of the Moravian Muzeum at the beginning of the 20th century, the First World War. German museum workers as initiators of the creation of interest and professional museum associations - Julius Leisching, the museological concept of Otto Schier. Development of German Museums in Moravia during the First Republic. The development of German museums in Moravia during the Protectorate period. German expatriation museum in Germany and Austria.
Literature
  required literature
 • GABRIELOVÁ, Bronislava. K dějinám Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Brno: Bronislava Gabrielová, 2003.
 • SLAVÍČEK, Lubomír. "Sobě, umění, přátelům" : kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2007. 376 s. ISBN 9788087029220. info
 • ŠPÉT, Jiří. Přehled vývoje českého muzejnictví. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 120 s. ISBN 8021032065. info
 • NEKUDA, Vladimír. 150 let Moravského musea v Brně : stručný přehled historického vývoje. V Brně: Moravské museum, 1969. info
  recommended literature
 • KIRSCH, Otakar. K vývoji německého muzejnictví na území dnešního okresu Břeclav (The development of German museology in the contemporary Břeclav district). Jižní Morava. 2011, roč. 47, č. 50, p. 119-141. ISSN 0449-0436. info
 • KIRSCH, Otakar. Podíl německo-moravských muzejníků na aktivitách muzejních zájmových organizací v první polovině dvacátého století (Participation of German-Moravian museum workers in activities of museum interest groups in the first half of the 20th century). In Marcela Oubrechtová, Václav Zeman. Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století. 1. vyd. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, albis international, 2011. p. 39-60. ISBN 978-80-86971-31-5. info
 • KIRSCH, Otakar. Svaz německo-moravských místních muzeí a jeho úsilí o povznesení profesní úrovně a společenského postavení regionálního muzejnictví na Moravě (German-Moravian Local Museums Association and its effort to improve professional quality ennoblement and social position of regional museum movement in Moravia). Brno v minulosti a dnes. Brno, 2011, roč. 24, č. 1, p. 225-248. ISSN 0524-689X. info
 • KIRSCH, Otakar. Základní trendy ve vývoji národopisu v německo-moravských vlastivědných muzeích (Basic trends in the development of ethnography in German-Moravian ethnographic museums). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2011, roč. 70, č. 1, p. 19-42. ISSN 1211-8117. info
 • KIRSCH, Otakar. Julius Leisching a jeho podíl na organizaci muzejnictví v Předlitavsku (Julius Leisching and his contribution to the formation of the museology in the Cisleithenia). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 57, No 1, p. 15-29, 20 pp. ISSN 1803-7429. info
 • KIRSCH, Otakar. Němečtí muzejníci v Československu po roce 1945 na příkladu působení Karla Jüttnera v poválečném Mikulově (German museologists in Czechoslovakia after 1945, using the example of Karl Jüttner work in Mikulov after the war). In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 370-392. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. (The Alchemy of Hapiness. The Late Enlightenment and the Moravian Comunity 1770-1810.). Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 pp. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • BRODESSER, Slavomír, Jan BŘEČKA and Jiří MIKULKA. K poznání a slávě země- :dějiny Moravského zemského muzea. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2002. 71 s. ISBN 80-7028-183-9. info
 • KALUS, Jaromír, Jiří PERNES and Vladimír TKÁČ. Muzea na Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Profil, 1988. info
Teaching methods
lecture
Assessment methods
written exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4273
The course is also listed under the following terms Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/MUB_B015