PSMA003 Educational Psychology

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Sklepníková (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Prerequisites
No prerequisites.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Educational psychology examines the psychological patterns of changes in an individual caused by the educational process. Students will learn the basic and latest findings of this special discipline and get acquainted with the applications of theory in the everyday learning, teaching, education and self-education.
Learning outcomes
After completing the course, students will be able to identify the main factors of teacher-pupil relationship; explain the basic components and forms of their mutual communication; to understand the current issues of integration and inclusion; to demonstrate the knowledge of alternative approaches to education; to be acqauinted with the current issues and findings of pedagogical research.
Syllabus
 • 1. Relationships between teachers and pupils and their formation. Components represented in the relationship between the teacher and the pupil. The factors of the teacher's relationship with the pupil. Teacher attitudes and expectations towards pupils. The factors of the pupil's relationship to the teacher.
 • 2. Pedagogical communication. Rules of pedagogical communication. Forms of communication: verbal, non-verbal, communication by action. Psychological aspects of communication between teacher and student, teacher and parents.
 • 3. School stres, effective coping strategies. Pupil perception and assessment of school stress, coping with school load, factors facilitating and complicating coping. Types of pupil coping with school stress situations.
 • 4. Psychological aspects of active teaching methods. Practical demonstrations of procedures, games and exercises.
 • 5. Alternative education. Waldorf School, Montessori School, Dalton Plan. Other alternative approaches to education.
 • 6. Problem pupils. The concept of a problem pupil. Usual school problems - in the field of school work and achievement, in the field of behavior, in social inclusion in the group, in self-esteem and emotional experience. Institutions helping to solve school problems.
 • 7. Behavioral problems. Behavioral disorders - definition. Classification of problem behavior. Behavioral disorders in childhood and adolescence. Occurrence and causes of behavioral disorders. Types of behavioral disorders. Solving problems of children and adolescents with behavioral disorders.
 • 8. Disadvantaged pupils - socioculturally different. Problems arising from socio-cultural differences. Opportunities to help socio-culturally disadvantaged children. Integration and inclusion in education.
 • 9. Current issues and latest findings of pedagogical-psychological research.
Literature
  required literature
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • GILLERNOVÁ, Ilona and Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 247 stran. ISBN 9788024734729. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 8071780268. info
 • ČÁP, Jan and Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
  recommended literature
 • HOLLIMAN, Andrew J. The Routledge international companion to educational psychology. First published. xxiv, 351. ISBN 9780415675581. info
 • Ďurič, L., Grác, J., Štefanovič, J.: Pedagogická psychológia. SPN, Bratislava 1988, 1990, 1991.
 • Bartoňová, M. & Vítková, M. (2015). Inkluze ve školách jako interdisciplinární problém. Brno: Muni Press.
 • Štech, S., Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA and Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. ISBN 9788027105861. info
 • HOY, Anita Woolfolk. Educational psychology. Global edition, thirteenth e. Boston: Pearson, 2016. 720 stran. ISBN 9781292095301. info
 • MERTIN, Václav and Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • Evidence-based approaches in positive education : implementing a strategic framework for well-being in schools. Edited by Martin E. P. Seligman - Mathew A. White - A. Simon Murray. Dordrecht: Springer, 2015. xxxiii, 18. ISBN 9789401796668. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Pearson new international ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena and Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. p. 152-168. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7. info
 • PRŮCHA, Jan and Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu (The Ethical Code of Czech Educational Sciences and Research). Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, vol. 19, No 2, p. 89-105, 12 pp. ISSN 1211-4669. Fulltext info
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 150 s. ISBN 9788073672461. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ and Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 9788073676476. info
 • FENSTERMACHER, Gary D. and Jonas F. SOLTIS. Vyučovací styly učitelů. Translated by Karel Starý. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 124 stran. ISBN 9788073674717. info
 • Handbook of educational psychology. Edited by Patricia A. Alexander - Philip H. Winne. 2nd ed. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. xx, 1055. ISBN 0805859713. info
 • BOURCET, Stéphane and Isabelle GRAVILLON. Šikana ve škole, na ulici, doma : jak bránit své dítě... : praktický průvodce pro rodiče, pedagogy a vychovatele. Translated by Martina Vančurová. 1. vydání. Praha: Albatros, 2006. 71 stran. ISBN 8000015528. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • AUGER, Marie-Thérèse and Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Translated by Lucie Hučínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 121 s. ISBN 8071789070. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • KUSÁK, Pavel and Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 234 s. ISBN 8024402947. info
 • DAŘÍLEK, Pavel and Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 8070678372. info
 • ĎURIČ, Ladislav and Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 8008024984. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 8071844888. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
 • MAREŠ, Jiří and Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • ĎURIČ, Ladislav and Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov. 2. nezměn. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s. info
Teaching methods
Lectures, homework, reading.
Assessment methods
Assessment methods:
semester paper
oral exam
Type of completion: semester paper, oral examination.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Teacher's information
We encourage students to use resources and links in the Study Materials in the IS.
The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/PSMA003