PSMA006 School Psychology

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Veronika Dacerová (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 14:00–15:40 D22
Prerequisites
No prerequisities.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with selected topics of School Psychology. Students will gain insight into contemporary theories and will be able to apply them practically.
Learning outcomes
At the end of the course the students will be able to explain the system of counseling in education in our country; to understand the child care system and the networks of other professionals and specialists with whom it is possible to further cooperate and consult; to get oriented in the legislative framework regulating the work of the school psychologist; to be able to apply theoretical concepts in specific situations; to demonstrate their knowledge of preparation for work with clients in the framework of school counseling; to know the methods of school diagnostics; to design and implement appropriate intervention strategies to address specific problems of school practice; to be able to interpret the results of model diagnostic and intervention situations.
Syllabus
 • 1. School as an institution. Development in education, legislation, internal and external school network. Supporting system in education, its organization and legislation. Tasks and mutual cooperation of counseling centers.
 • 2. History of school psychology and current situation in the Czech Republic and abroad. Association of school psychology, professional journals.
 • 3. Professional roles of school and counseling psychologist, specifics of psychological work within the school. The work of the school psychologist.
 • 4. School counseling center. School psychologist, special pedagogue, school prevention method, class teacher - their role and mutual cooperation. Code of ethics for education workers.
 • 5. New trends in psychological diagnostics. Qualitative and quantitative methods in the work of school psychologist. Projective psychodiagnostic techniques. Screening methods. Dynamic testing, authentic diagnostics, activity-based diagnostics, portfolio, curriculum diagnostics, game-based diagnostics.
 • 6. School and family. Family image, relationship network, education styles. Collaboration of the school with the family. Conflicts between parents and their impacts. Principles of interviewing pupils, parents and educators. Individual consultation with the student.
 • 7. Work with classroom. Psychosocial climate of the class. The factors affecting the climate of the classroom. Determination of class climate, possibilities and limits of intervention. Climate of the school.
 • 8. Bullying in class. Types of bullying, bullying phases. Risk factors of bullying. Aggressor and victim of bullying. Diagnosis, prevention and solution of bullying at school.
 • 9. Career counseling for pupils, school competencies and school counseling facilities.
 • 10. Interactive primary prevention programs. Intervention of pupils with special learning needs, handicapped pupils, gifted pupils. Interventions for bilingual students and students of different ethnic and cultural minorities. Prevention of sociopathological phenomena and behavioral disorders.
Literature
  required literature
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744
 • BRAUN, Richard, Dana MARKOVÁ and Jana NOVÁČKOVÁ. Praktikum školní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 214 s. ISBN 9788026201762. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU and Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství (School counseling). Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. info
 • ŠTECH, Stanislav and Jana ZAPLETALOVÁ. Úvod do školní psychologie. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 230 stran. ISBN 9788026203681. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. Vyd. 2., aktualiz. a upr., v. Praha: Portál, 2011. 342 s. ISBN 9788026200000. info
  recommended literature
 • Turner, J. L. (2017). So, You Are a School Psychologist: A Guide for Interns and First Year Psychologist. Palm Springs, US: IJEP Press.
 • GAJDOŠOVÁ, Eva. Školská psychológia a školský psychológ v 21. storočí. 1. vydanie. Eurokódex, 2015. 247 s. ISBN 978-80-8155-056-0.
 • VALIHOROVÁ, Marta a LAJČIAKOVÁ, Janka. Školská psychológia a psychológ v škole. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2014. 186 s. ISBN 978-80-554-0849-1.
 • BERANOVÁ, Eva. Metodický průvodce výchovného poradce. Praha: Raabe, 2014. [130] s. ISBN 9788074960901. info
 • GAJDOŠOVÁ, EVA. School psychology and school psychologist for the 21st century. Praha: Wolters Kluwer, 2014. info
 • MERTIN, Václav and Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 363 stran. ISBN 9788074783562. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
 • The Oxford handbook of school psychology. Edited by Melissa A. Bray - Thomas J. Kehle. New York: Oxford University Press, 2011. xx, 894. ISBN 9780199348404. info
 • Practical handbook of school psychology : effective practices of the 21st century. Edited by Gretchen Gimpel Peacock - Ruth A. Ervin - Edward J. Dally - Kenneth W. London: The Guilford Press, 2010. xiii, 626. ISBN 9781593856977. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele : o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2., upr. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 s. ISBN 9788073151690. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989 (School psychology in the Czech Republic after the year 1989). Československá psychologie. Praha, 2008, LII, No 5, p. 480-492. ISSN 0009-062X. URL info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • Encyclopedia of school psychology. Edited by Steven W. Lee. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005. xxix, 656. ISBN 0761930809. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 8071780268. info
 • SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ and Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 791 s. ISBN 8071785458. info
Teaching methods
Lectures, seminars, class discussions.
Assessment methods
At least 80% attendance, oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
LECTURES AND SEMINARS will be accompanied by visits of guests from the practice of school psychology.

We encourage students to use the interactive curriculum of the course School Psychology!

The course is also listed under the following terms Spring 2019, Spring 2020, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/PSMA006