TCZJ52 Jazyková cvičení VI

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Mirka Tylová (přednášející)
Garance
Mgr. Lucia Vlášková
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ52/01: Út 8:00–9:40 G12, kromě Út 16. 4., M. Tylová
TCZJ52/02: Út 10:00–11:40 G12, kromě Út 16. 4., M. Tylová
Předpoklady
TCZJ41 Jazyková cvičení V
Doporučuje se současné zapsání předmětů: TCZJ54 Konverzace VI a TCZJ53 Cvičení v ČZJ VI Prerekvizita: TCZJ41 Jazyková cvičení V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvojení slovní zásoby z oblasti obecné kultury formou interakce s lektorem (rodilý mluvčí). Přestože je největší důraz kladen na osvojení a fixaci okruhu lexikálních jednotek vymezeného tématy, v semináři je procvičována a rozvíjena také znalost související gramatiky. Na konci kurzu student disponuje slovní zásobou vymezenou danými třemi tématy.
Výstupy z učení
Student má dostačující jazykový repertoár k tomu, aby mohl podat jasný popis, vyjadřovat své názory či vystavět argumentaci bez častého zřejmého hledání znaků/výrazů, a umí k tomuto účelu používat některé složitější větné konstrukce.
Osnova
 • Témata: 1. Vzdělávací systém - podtémata: vzdělávací systém v naší zemi, vzdělávací systém u neslyšících osob, školní prostředí; 2. Politický systém - podtémata: politický systém u nás, politický systém v zahraničí, práva neslyšící; 3. Sociálně-právní oblast - podtémata: sociální oblast, kompenzační pomůcky, právní oblast.
Literatura
  doporučená literatura
 • Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. [hybridní kniha online]. In: 384/2008. Dostupné také z: www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/book/zakon-155.
 • LEESON, Lorraine - van den BOGAERDE, Beppie - RATHMANN, Christian - HAUG, Tobias. Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Deskriptory pro společné referenční úrovně. Rada Evropy, 2016. Dostupné z: www.ecml.at/Portals/1/ECML.Public
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Rada Evropy, 2001.
 • Dictio: Vícejazyčný výkladový slovník online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: www.dictio.info.
 • Kurz komunikace se sluchově postiženými. [hybridní kniha online]. Brno: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita, 2010. Dostupné z: www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/book/tkurzd.
 • PEŠKOVÁ, Kateřina a kol. Český znakový jazyk pro pedagogy českých neslyšících I., II., III. [DVD]. Praha: Jazykové centrum Ulita, 2011.
 • KOTULÁN, J. Školní výuka, zdravotní výchova. [hybridní kniha online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
 • KOMORNÁ, Marie. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • KAŠPAR, Zdeněk. Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. 102 s. ISBN 9788087153628. 2008. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 1 CD-ROM. 2005. info
Výukové metody
cvičení vedená v českém znakovém jazyce; práce s lektorem v hodině; názorně-demonstrativní metoda – práce s obrazem a videem
Metody hodnocení
Podmínkou ke splnění předmětu je povinná účast (alespoň 70 %), plnění domácích úkolů a praxe v komunitě (17 hodin). Z domácích úkolů je nutné získat v součtu alespoň 70 % maximálního počtu bodů. Po zaslání domácího úkolu učiteli je úkol ohodnocen a případně vrácen k opravě. Oprava a opětovné zaslání úkolu učiteli je možná jen jednou u každého úkolu. 16 hodin praxe v komunitě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/TCZJ52