PJA307 Dějiny polské literatury IV (meziválečné, válečné a poválečné období)

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniel Fukala (přednášející)
Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Fukala (cvičící)
Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Rozvrh
Čt 15:00–16:35 B21
Předpoklady
PJA208 Dějiny pol. lit. III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podrobnějším přehledným výkladem pokračuje tento kurz ve sledování dějin polské literatury v obdobích meziválečném, válečném a poválečném (do roku 1956). Přednášky se pohybují na pozadí obnovení samostaného polského státu a dalšího vývoje politického, společenského a kulturního. Podrobně si všímá nových směrů, skupin a časopisů a výrazných osobností a jejich děl. Na příkladech domácí četby a rozborů s vyučujícím posluchači sami zpracovávají referáty o přečtených dílech, specifickým výstupem je seminární studentská vědecká práce zaměřená na konkrétní problematiku zvolených autorů a jejich děl.
Osnova
 • 1. Politická a kulturní situace v obnoveném samostatném státě, nástin prvního i druhého desetiletí, vliv na polskou literaturu.
 • 2. Nové literární programy navazující na evropské proudy a směry v Evropě. Skamandrité a jejich aktivity, poznaňský expresionismus, záběry polského futurismu, Krakovská avantgarda, proud lidové poezie, druhá tzv. vilenská avantgarda.
 • 3. Poezie skupiny Skamander - J. Lechoně, J. Tuwima, K. Wierzyńského, J. Iwaszkiewicze, A. Słonimského - a tzv. satelitních básníků.
 • 4. Futuristické experimenty T. Czyżewského, A. Wata, St. Młodożeńce a A. Sterna.
 • 5. Programová východska Krakovské avantgardy a poezie T. Peipera, J. Brzękowského, J. Przybosze aj.
 • 6. Poezie B. Leśmiana, J. Kasprowicze, K. Iłłakowiczówny, L. Staffa, K. I. Gałczyńského ad.
 • 7. Specifika poezie let třicátých – M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wł. Sebyła, Wł. Broniewski.
 • 8. Práce Cz. Miłosze, J. Czechowicze, St. Piętaka, poemy J. Zagórského a A. Rymkiewicze.
 • 9. Próza s válečnou tematikou a literatura faktu. A. Strug, J. Parandowski, J. Kaden-Bandrowski, Z. Nałkowska ad.
 • 10. Próza psychologická a autobiografická – J. Iwaszkiewicz, M. Dąbrowska, P. Gojawiczyńska, M. Kuncewiczowa, H. Boguszewska aj.
 • 11. Historická, společenská a politická próza – J. Braun, A. Strug, E. Zegadłowicz, J. Kurek ad.
 • 12. Experimentální próza – St. I. Witkiewicz, B. Schulz, W. Gombrowicz aj.
 • 13. Další noví autoři – mj. J. Andrzejewski, A. Rudnicki, T. Parnicki, H. Naglerowa.
 • 14. Různé polohy dramatické tvorby – St. I. Witkiewicz, T. Czyżewski, T. Peiper, E. Zegadłowicz, K. H. Rostworowski, J. Szaniawski, M. Pawlikowska-Jasnorzewska ad.
 • 15. Literární teorie, historie a kritika, překlady – K. Irzykowski, T. Boy-Żeleński, J. Lorentowicz, W. Horzyca, K. W. Zawodziński, T. Terlicki aj.
 • 16. Západní a východní emigrace v období okupace, ilegální časopisy a publikace doma i v zahraničí.
 • 17. Poezie tzv. ztracené generace – A. Trzebiński, K. K. Baczyński, T. Gajcy, K. Krahelska.
 • 18. Poezie a próza již dříve publikujících autorů, reportáže (vycházející doma i v zahraničí).
 • 19. Politické, kulturní a společenské přeměny po roce 1945. Časopisy a další periodika.
 • 20. Široká vlna válečné literatury, literatura faktu, dokumenty a vzpomínky, dramatická tvorba – mj. J. Andrzejewski, Z. Nałkowska, T. Borowski, A. Rudnicki, L. Buczkowski, G. Herling-Grudziński, J. Czapski, Cz. Miłosz, T. Różewicz, L. Kruczkowski ad.
 • 21. Stalinizace kultury a nástup socialistického realismu. Tendenční poezie, próza a plublicistika.
 • 22. Proměna politické a společnské situace, literatura období tzv. tání – mj. J. Andrzejewski, K. Brandys, L. Tarmand, A. Rudnicki, A. Ważyk aj.
Literatura
  povinná literatura
 • NASIŁOWSKA, Anna. Trzydziestolecie : 1914-1944. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 215 s. ISBN 83-01-11861-X. info
 • KWIATKOWSKI, Jerzy. Dwudziestolecie międzywojenne. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 596 s. ISBN 9788301138516. info
 • JAROSIŃSKI, Zbigniew. Literatura lat, 1945-1975. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 202 s. ISBN 8301119985. info
 • ŚWIĘCH, Jerzy. Literatura polska w latach II wojny światowej. Wyd. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 582 s. ISBN 8301138521. info
 • Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa : PWN, 2000.
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Hledání tvaru. Vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 490 s. spisy FF č. 349. ISBN 80-210-393-6. info
 • ZAWADA, Andrzej. Dwudziestolecie literackie. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000. 270 s. ISBN 83-7023-426-7. info
 • ZAWADA, Andrzej. Literackie półwiecze, 1939-1989. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001. 286 s. : i. ISBN 83-7923-864-5. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík, Roman MADECKI, Anna GAWARECKA, Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Lenka VÍTOVÁ, Vanda PINDUROVÁ, Jarmil PELIKÁN, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Boguslaw BAKULA, Dobrochna DABERT, Grzegorz GAZDA, Andrzej ZAWADA a Irena HRABĚTOVÁ. Slovník polských spisovatelů. Ludvík Štěpán - autor koncepce slovníku a editor, autor předmluvy a úvodní eseje. první. Praha: Libri, 2000. 555 s. Slovníky spisovatelů 107. ISBN 80-7277-005-5. info
 • BALCERZAN, Edward. Poezja polska w latach 1918-1939. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. 223 s. ISBN 83-02-05977-3. info
 • BALCERZAN, Edward. Poezja polska w latach 1939-1965. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. ISBN 830201172X. info
 • GAZDA, Grzegorz. Awangarda - nowoczesność i tradycja. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1987. ISBN 83-218-0582-5. info
 • Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki. Edited by Zbigniew Jarosiński - Helena Zaworska. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1978. info
 • Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej. Edited by Józef Heistein. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977. info
 • WAŚKIEWICZ, Andrzej Krzysztof. W kręgu " Zwrotnicy " : studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983. ISBN 8308008879. info
 • ZAWORSKA, Helena. O nową sztukę : polskie programy artystyczne lat 1917-1922. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. info
 • HUTNIKIEWICZ, Artur. Od czystej formy do literatury faktu : główne teorie i programy literackie 20 stulecia. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1965. info
 • Myśl teatralna polskiej awangardy, 1919-1939 : antologia. Edited by Stanisław Marczak-Oborski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973. info
 • BOLECKI, Włodzimierz. Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym :Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni : studium z poetyki historycznej. Wyd. 2. popr. i uzup. Kraków: Universitas, 1996. 393 s. ISBN 83-7052-321-8. info
Výukové metody
Přednášky kombinované se semináři (analýza vybraných literárních textů, diskuse), četba doporučené literatury.
Metody hodnocení
Typ ukončení: 1/ písemný test(60 % hodnocení) zaměřený na ověření faktografických znalostí a pojmů (základní rysy polské literatury v období 1918-1956 a nejvýznamnější osobnosti, klíčová literární díla, znalost sekundární literatury), ale také širších souvislostí (srovnávací aspekt, vzájemné paralely, shody a rozdíly, vývoj literárních druhů a žánrů), 2/ odevzdání písemné seminární práce vědeckého charakteru v rozsahu 6-10 stran na zadané téma a její obhajoba s využitím elektronické prezentace (30 % hodnocení)

Podmínky ukončení: splnění seminárních povinností, tj. odpovídající docházka (max. 3 neomluvené absence), 2 stručné referáty z povinné četby přednesené v semináři - délka cca 10 minut (10 % celkového hodnocení).
Informace učitele
Povinná četba
próza - J. Andrzejewski: Popiół i diament; T. Borowski: Pożegnanie z Marią; L. Buczkowski: Czarny potok; M. Dąbrowska: Noce i dnie (tom I-II); W. Gombrowicz: Ferdydurke, Trans-Atlantyk; J. Iwaszkiewicz: Opowiadania wybrane (zde: Panny z Wilka, Brzezina, Matka Joanna od Aniołów); M. Kuncewiczowa: Cudzoziemka; S. Żeromski: Przedwiośnie; Cz. Miłosz: Zniewolony umysł, Dolina Issy; Z. Nałkowska: Granica, Medaliony; B. Schulz: Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą; S. I. Witkiewicz: Pożegnanie jesieni
poezie - výbory z poezie (tvorba do roku 1956) nebo konkrétní díla uvedená v závorce: K. K. Baczyński, J. Czechowicz, K. I. Gałczyński, Cz. Miłosz (Ocalenie, Traktat moralny), J. Przyboś, J. Tuwim (výbor + poema Bal w operze), K. Wierzyński (Laur olimpijski)
drama - J. Szaniawski: Dwa teatry; S. I. Witkiewicz: Szewcy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.