PS_BA005 Socioscientific foundations

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (lecturer)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (alternate examiner)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Timetable
Fri 12:30–14:05 U25
Prerequisites
The subject is an obligatory part of the bachelor's degree in Psychology.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquire knowledge about basic social science disciplines. Subject widens student´s knowledges in various social sciences and give the opportunity to look at different concepts from multiple perspectives.

After completing the course, students will be able to understand the basic of social sciences, their main theories, concepts and methodology. They will also be able to explain the basic concepts of these disciplines. They can think of a person in terms of broader social context.
Syllabus
 • Fundamentals of pedagogy. Pedagogy as a science. Basic pedagogical categories: objective, content, form, method, subject and object of education. Objectives and content of education. Forms of education. Educational system and educational institutions. Formal and informal learning.
 • Fundamentals of multicultural education. The concept of a multicultural society. Ethnic, social and religious groups. The cultural pattern, cultural pluralism, xenophobia. The Roma minority, the concept of integration of the Roma minority in the Czech Republic.
 • Fundamentals of Adult Education. Adult education as a discipline, characteristic of the field. Adult education and lifelong learning, development of human resources. Adult person as a participant of the education. Educational needs and motivations to adult education. Adult education in the present context the issue.
 • Fundamentals of Sociology. Sociology as a science. Basic sociological theory. Social inequality, cohabitation and family. Individualization and standardization of life stories: social of belonging, education and work.
 • Fundamentals of Anthropology. Anthropology as a science. Introduction to the History of anthropological thinking. Man and Culture. Personality and culture. Kinship systems. Religion and rituals. Current trends in the biological, cultural and social anthropology.
 • Fundamentals of ethology. Ethology as a science. Objectives, methods of research, historical development. Key concepts. Definition of completely instinctive behavior and behavior resulting from the conflict of the motivation.
 • Fundamentals of Law. Basics of law, theory of law, the principles of private and public law, sources of law, basic civil rights, principles of family law, the law on special judicial proceedings.
Literature
  recommended literature
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 354 s. ISBN 80-86005-48-8.
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 978-80-7367-503-5.
 • BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Vyd. 4. Praha: Triton, 2003. 487 s. ISBN 80-7254-321-0.
 • PRŮCHA, J., Veteška, J. (2014). Andragogický slovník. Praha: Grada.
 • MÁCHAL, A.; HUSTÁK, J.; SLÁMOVÁ, G. Malý ekologický a environmentální slovníček. BRNO, Rezekvítek, 2001. 56 s. ISBN 80-902954-1-X
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William Connolly - Alan Ryan - David Miller, Trans. Vyd. 2., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2003. xiii, 560. ISBN 80-85947-56-0.
 • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Translated by Bronislava Grygová. 1 vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. xxiv, 949. ISBN 80-7067-695-7.
 • GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 2013. 1049s. ISBN 9788025708071.
 • JIRÁSKOVÁ, Věra. Multikulturní výchova: předsudky a stereotypy. 1. vyd. Praha: Epocha, 2006. 130 s. ISBN 80-87027-31-0.
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. Přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 80-86429-28-8.
 • MALINA, Jaroslav. Encyklopedie antropologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Akademické nakladatelství CERM, 2011. 4811 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5716-6.
 • KRATOCHVÍL, P., DRULÁK, P. (2009). Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. BRNO: PAIDO, 2000. 127 S. ISBN 80-85931-54-0.
 • NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení. In Pracoviště jako prostor k učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 s. ISBN 978-80-210-4918-5.
 • SOUKUP, V. (2011). Antropologie – Teorie člověka a kultury. Praha: Portál.
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006. 263 s. ISBN 80-7254-866-2.
 • MURPHY, R. F. (1999). Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: Slon.
 • PRŮCHA, J. (ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.
 • LORENZ, Konrad. 8 smrtelných hříchů. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1990. 99 s. ISBN 80-7038-212-0.
  not specified
 • VESELOVSKÝ, Zdeněk. Etologie : biologie chování zvířat. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 407 s. ISBN 9788020016218. info
 • GAISLER, Jiří. Úvod do etologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 148 s. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Completion of this course is in the form of a written colloquium aimed at verifying knowledge of major theories, concepts and methodology of the disciplines.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/PS_BA005