PBSNPB14 Seminář k magisterské diplomové práci I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 15 kr. (od 10 krok 5 kred). Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Rozprava nad textem.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Informace učitele
Doporučená literatura: Chráska, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-7067-798-8. Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu [Gavora, 2000] : Úvod do pedagogického výskumu (Orig.). Translated by Vladimír Jůva. Brno : Paido - edice pedagogické literatury, 2000. 207 s. : i. ISBN 80-85931-79-6. Strauss, Anselm - Corbinová, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice : Albert, 1999. 196 s. Bibliografie: s. 196-[198]. - Rejstřík. - Poznámky. ISBN 80-85834-60-. Čmejrková, Světla - Daneš, František - Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Voznice : LEDA, 1999. 255 s. Bibliografie: s. 251-255. ISBN 80-85927-69-1. Morgan, David L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Vyd. 1. Boskovice : Albert, 2001. 99 s. Edice Scan. Metodologie; 2. Edice Scan; sv. 41. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-85834-77-4. Kerlinger, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research (Orig.). Vyd. 1. Praha : Academia, 1972. 705 s. : i. Travers, Robert M. W. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969. Pedagogická teorie a praxe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.