HV_807 Music History of Czech Lands I

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lukáš Pavlica (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 10:00–10:50 N43, Tue 10:00–10:50 N42
Prerequisites (in Czech)
HV_01a Introduction to Musicology && HV_02a Proseminar I && HV_02b Proseminar II && HV_801a Music History I A && HV_04 Elements of Music Theory && HV_05a Harmony I. && HV_08 Intonation && HV_09 Audial Analysis && HV_11a Paleography
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will be introduced to the problems of early Czech music historiography. Emphasis will be laid upon factography, critical assessment of the relevant literature and listening self-confidence.
Learning outcomes
The student will be able to understand the stylistic development in music performed in the Czech lands in the given period.
Syllabus
 • 1. Music in the Czech history before 1420
 • 2. Musical culture from the Hussite movement to the battle of White Mountain (1420 - 1620)
 • 3. Music of the baroque (1620 - 1740)
 • 4. Music of the classical style (1740 - 1810)
Literature
 • PERUTKOVÁ, Jana. Caldarova opera L' Amor non ha legge pro hraběte Questenberga aneb "Horší nežli čert je to moderní manželství" (Caldaras opera L ' Amor non ha legge for Count Questenberg or "e piu bruto del Demonio Il mod erno matrimonio"). Musicologica Brunensia, SPFFBU, H 41. Brno: Masarykova universita, 2007, vol. 2006, H 41, p. 125-146, 21 pp. ISSN 1212-0391. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven (Identification of the Questenberg Scores in Vienna Music Archives). Hudební věda. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2007, XLIV, No 1, p. 5-36, 31 pp. ISSN 0018-7003. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. (The Alchemy of Hapiness. The Late Enlightenment and the Moravian Comunity 1770-1810.). Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 pp. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Hudebně rétorické figury v gratulační serenatě Der glorreiche Nahmen Adami (Slavné jméno Adamovo) F. V. Míči. (Music-rhetorical Figures in the Congratulation Serenata Der glorreiche Nahmen Adami (The Famous Name of Adam) by F. V. Míča). In Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia. Prešov: Súzvuk, 2006. p. 111-126, 15 pp. ISBN 80-89188-14-1. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Biografická skica o Janu Adamu Míčovi (Biographical Sketch about Jan Adam Míča). Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2005, vol. 2005, No 6, p. 47-52. ISSN 0862-8505. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Opera seria na Moravě ve 40. letech 18. století se zvláštním zřetelem na operní provoz v Jaroměřicích nad Rokytnou (Opera Seria in Moravia in the 1740s with Special Attention to Opera Performances in Jaroměřice nad Rokytnou). htpp:// acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2005, č. 3, No 2005, p. 1-6. ISSN 1214-5955. info
 • SEHNAL, Jiří and Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • BERKOVEC, Jiří. Jakub Jan Ryba. Vyd. 1. Praha: H & H, 1995. 172 s., [1. ISBN 80-85787-97-0. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Hudební život v Jaroměřicích nad Rokytnou v 18. století a František Václav Míča (Musical Life in Jaroměřice nad Rokytnou in the Eighteenth Century and František Václav Míča.). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1994, vol. 1994, 5-6, p. 129-141. ISSN 0862-8505. info
 • MACEK, Petr. Musica ac societas (1740 - 1815). Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1989, řada 24. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 206 pp. ISBN 80-210-1047-9. info
 • PEČMAN, Rudolf. Die Mannheimer Schule und Josef Mysliveček (The Mannheim School and Josef Mysliveček). In Beitraege zur Mittelrheinischen Musikgeschichte 31. Mainz: B. Schott, 1993. p. 75-83. ISBN 3-7957-1333-1. info
 • PEČMAN, Rudolf. Johann Christian Bach und Josef Mysliveček (Johann Christian Bach and Josef Mysliveček). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1993, vol. 1993, H 25, p. 25-31. ISSN 0231-522X. info
 • NOVÁK, Vladimír and Ludmila MAŠLANOVÁ. Musicae navales Pragenses. Praha: Národní knihovna v Praze, 1993. 178 pp. ISBN 80-7050-151-0. info
 • SEHNAL, Jiří. Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1993. 122 s. ISBN 8090003125. info
 • KALISTA, Zdeněk. Tvář baroka : poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 172 s. ISBN 8004253857. info
 • MACEK, Petr. Franz Xaver Richter. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1989. 72 pp. Kdo byl kdo na Kroměřížsku, sv. 5. ISBN 0000. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
 • BOHADLO, Stanislav. Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie. III : Materiály k dějinám hudby, sociologie a estetiky. III, Období baroka (Variant.). Vyd. 1. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1988. 153 s. info
 • BERKOVEC, Jiří. České pastorely. Praha: Supraphon, 1987. info
 • VÍT, Petr. Estetické myšlení o hudbě : (České země 1760-1860). Praha: Academia, 1987. 99 s. info
 • Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu : hudebněvědná konference k 100. výročí narození pokrokového vědce a člověka, Brno 27.-28. února 1986. Edited by Rudolf Pečman. Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1987. 127 s. : i. info
 • LUDVOVÁ, Jitka. Česká hudební teorie 1750-1850. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 119 s. info
 • GRADENWITZ, Peter. Johann Stamitz :Leben - Umwelt - Werke. Wilhelmshaven: Heinrichshofen's Verlag, 1984. S. 187-455. ISBN 3-7959-0342-4. info
 • BOHADLO, Stanislav. Bernard Artophaeus učitel B.M. Černohorského [Bohadlo, 1979]. Edited by Rudolf Pečman. 1979. [3], 262 s. info
 • PLICHTA, Alois. O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700-1752. Jaroměřice nad Rokytnou, 1974. info
 • KAMPER, Otokar. Hudební Praha v XVIII. věku. Praha, 1936. info
 • HELFERT, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 1, Základy [1-21290/1]. Brno: Filosofická fakulta, 1929. info
 • HELFERT, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 2. Díl 1, Gota, 1750-1774 [1-21290/1,2]. Brno: Filosofická fakulta, 1929. info
 • NETTEL, Paul. Musik-Barock in Böhmen und Mähren. Brno, 1927. info
 • KAMPER, Otakar. František X. Brixy : k dějinám českého baroka hudebního. V Praze: Mojmír Urbánek, 1926. 124 s. info
 • HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích : Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916. info
Teaching methods
Lectures with visual and musical examples, discussions.
Assessment methods
Lecture. Written exam consisting of 30 questions involves also identification of music examples.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/elf

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/HV_807