FJIA023 Lexicology and semantics.

Faculty of Arts
Spring 2002
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Definition of general semantic notions; theory and classification of semantic changes; the importance of research in lexicology for the quality of the lexicographic production; general characteristics of French dictionaries.
Syllabus (in Czech)
  • V sémantické části výkladu půjde o definování obecně sémantických pojmů (sémantika, sémiologie, sémiotika; onomaziologie a sémaziologie; znak: signifiant a signifié, význam, pojem, denotát), o různé teorie a klasifikace sémantických změn (diachronický pohled), zatímco v synchronně zaměřeném výkladu budou na francouzském materiálu ilustrovány různé kategorie lexikálně sémantického popisu (synonymie, antonymie, polysémie, homonymie atd.). Zdůrazněn bude praktický význam lexikologického výzkumu pro kvalitu lexikografické produkce. Charakteristika francouzských slovníků. Zvláštní pozornost bude věnována problému slova jakožto jednotky popi-su jazyka vzhledem k jeho omezené autonomii fonetické i syntaktické, jakož i tomu, jak se tento fakt odráží ve výstavbě francouzské výpovědi (clarté française).
Literature
  • PICOCHE, Jacqueline. Précis de lexicologie francaise : L etude et l enseignement du vocabulaire. Paris: Nathan, 1992. 191 s. ISBN 2-09-190547-X. info
  • OSTRÁ, Růžena. Structure onomasiologique du travail en français : etude diachronique d'un champ conceptuel. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1974. 124 s. info
  • OSTRÁ, Růžena. Le champ conceptuel du travail dans les langues romanes : domaines français, espagnol et roumain. 1966. 179 s. info
  • DUCHÁČEK, Otto. Précis de sémantique française. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967. info
  • DUCHÁČEK, Otto. Le champ conceptuel de la beauté en français moderne [1-21326]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - pohovor o probrané tématice. Účast na přednášce není povinná.
Language of instruction
French
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Předmět je součástí souborné zkoušky.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2002/FJIA023