PSD_DP Doctoral dissertation

Faculty of Arts
Spring 2009
Extent and Intensity
0/0/0. 50 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (lecturer)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem tohoto předmětu je vypracování a následné předložení disertační práce, splńující všechny požadavky na ni kladené, na zadané téma. Zásady pro vypravování disertační práce upravuje Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity ze dne 13. 4. 2006 – Hlava V Zvláštní ustanovení pro studium v doktorských studijních programech – Článek 30 Disertační práce (http://www.rect.muni.cz/statut/studrad_new.htm) Nároky na disertační práci: disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění, student musí prokázat schopnost samostatné vědecké práce.Doporučený rozsah disertační práce: 180 000 znaků.
Syllabus (in Czech)
  • Osnovu nelze vzhledem k charakteru předmětu zadat.
Literature
  • Seznam literárních pramenů se řídí zadaným tématem disertační práce.
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2009/PSD_DP