PSBB007 Pozitivní psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 C51
Předpoklady
Žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/12, pouze zareg.: 2/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s aktuálním směrem pozitivní psychologie - jejími východisky, hlavními tématy, oblastmi výzkumu a nejnovějšími poznatky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen určit hlavní představitele pozitivní psychologie; uvést hlavní výzkumné oblasti pozitivní psychologie; porozumět vlivu pozitivních emocí na zdraví; vysvětlit význam pozitivního přístupu pro kvalitu života jedince a jeho duševní zdraví; objasit strukturu a význam pozitivních vlastností osobnosti; aplikovat získané poznatky pro zvýšení osobní pohody v poradenství i psychoterapii.
Osnova
 • Pozitivní psychologie ve světě a v České republice
 • Teorie a koncepty štěstí: duševní pohoda, štěstí, životní spokojenost, optimální prospívání
 • Pozitivní emooce: aktuální výzkumy, možnosti aplikací
 • Flow: Psychologie optimálního prožívání
 • Naděje a optimismus
 • Vděčnost a odpuštění
 • Silné stránky charakteru a ctnosti
 • Smysluplnost a životní hodnoty
 • Posttraumatický rozvoj osobnosti
 • Pozitivní komunikace, pozitivní instituce, pozitivní vedení
 • Praktické intervence pozitivní psychologie v poradenství, terapii a koučingu
Literatura
  povinná literatura
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie – věda nejen o štěstí. Praha: E-psychologie, 2010.
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií : nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 304 s. ISBN 9788024735078. info
  doporučená literatura
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 195 s. ISBN 80-7178. info
 • SELIGMAN, Martin E. P. Opravdové štěstí : pozitivní psychologie v praxi. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2003. 390 s. ISBN 8024902931. info
 • CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. O štěstí a smyslu života :můžeme ovládat své prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu? Praha: Lidové noviny, 1996. 399 s. ISBN 80-7106-139-5. info
  neurčeno
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Irena SOBOTKOVÁ. Family Resilience : Positive Psychology Approach to Healthy Family Functioning. In Kumar, Updesh. The Routledge International Handbook of Psychosocial Resilience. Oxford: Routledge, 2017. s. 379-390. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-95487-8. info
 • HEFFERON, Kate. Positive psychology and the body : the somatopsychic side to flourishing. First published. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2013. xvii, 254. ISBN 9780335247714. info
 • Applied positive psychology : improving everyday life, health, schools, work, and society. Edited by Stewart I. Donaldson - Mihály Csíkszentmihályi - Jeanne Nakamura. New York: Psychology, 2011. xxvi, 237. ISBN 9780415877817. info
 • Handbook of positive psychology in schools. Edited by Rich Gilman - Eugene Scott Huebner - Michael J. Furlong. 1st pub. New York: Routledge, 2009. xvii, 502. ISBN 9780203884089. info
 • Oxford handbook of positive psychology. Edited by C. R. Snyder - Shane J. Lopez. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. xxxi, 709. ISBN 9780195187243. info
 • Oxford handbook of methods in positive psychology. Edited by Anthony D. Ong - Manfred H. M. Van Dulmen. New York: Oxford University Press, 2007. xxii, 644. ISBN 9780195172188. info
 • PETERSON, Christopher. A primer in positive psychology. New York: Oxford University Press, 2006. viii, 386. ISBN 9780195188332. info
 • Handbook of positive psychology. Edited by C. R. Snyder - Shane J. Lopez. New York: Oxford University Press, 2005. xviii, 829. ISBN 0195182790. info
 • Positive psychology in practice. Edited by P. Alex Linley - Stephen Joseph. New Yersey: John Wiley & Sons, 2004. xxii, 770. ISBN 0471459062. info
 • Handbook of positive psychology. Edited by C. R. Snyder - Shane J. Lopez. New York :.: Oxford University Press, 2002. xviii, 829. ISBN 0195135334. info
 • HARVEY, John H. The psychology of loss as a lens to a positive psychology. American Behavioral Scientist. 2001, roč. 44, č. 5, s. 838-853. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, seminárních částí a společných diskuzí nad tématickými okruhy.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení probíhá formou společného kolokvia. Podmínkou je 80% účast ve výuce, včasné odevzdání seminárních úkolů a vypracování závěrečné seminární práce. Seminární práce: Původní autorská práce, rozsah 4-5 stran (Word doc, Times New Romans, velikost písma 12, řádkování 1,5) na zvolené téma z Pozitivní psychologie. Termín odevzdání práce do Odevzdávárny v ISu: nejpozději týden před termínem ústního kolokvia. Práce musí obsahovat tři části: a) Teoretické zpracování vybraného tématu s využitím primárních zdrojů, správné citace v textu i v seznamu použité literatury b) Vlastní zamyšlení nad zvoleným tématem, osobní komentář či zkušenost s ním c) Přesah do aplikace v praxi, tj. návrh doporučení nebo intervence pro praktické využití poznatků.
Informace učitele
Doporučujeme studentům využívat zdroje a odkazy ve Studijních materiálech v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PSBB007