PSMB051 Extended introduction to the statistical inference

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. David Lacko (lecturer)
Mgr. Tomáš Prošek (lecturer)
Mgr. Lukáš Čunek (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 14:00–15:40 C51
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na na rozšíření znalostí a prohloubení chápání podstaty inferenční statistiky, vč. jejího praktického využití při testování hypotéz.
Learning outcomes (in Czech)
Na konci kurzu bude student chápat podstatu inferenční statistiky, bude znát statistické miskoncepce a chyby, kterým se bude umět v rámci svého výzkumu vyhnout, a které bude umět využít při kritickém hodnocení jiných výzkumů. Bude umět adekvátně a korektně stanovovat hypotézy a testovat je a bude chápat nejdůležitější statistické pojmy.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do inferenční statistiky, statistické softwary, problémy dnešní psychologie (replikační krize, manipulace s daty, p-hacking, …)

 • Logika testování hypotéz, vědecké a metodologické myšlení, přístupy k testování hypotéz

 • Vysvětlení základních pojmů frekvencionistické a bayesovské statistiky (p-hodnota, intervaly spolehlivosti, velikosti účinku, chyba 1. a 2. typu, bayesovy faktory, …)

 • Podpora nulové hypotézy, testování ekvivalence

 • Transformace dat, analýza outlierů, práce s chybějícími hodnotami

 • Statistika interkulturního výzkumu (konfirmační faktorová analýza, multi-group konfirmační faktorová analýza, invariance měření, response bias)

Literature
  required literature
 • Nickerson, R. S. (2000). Null hypothesis significance testing: A review of an old and continuing controversy. Psychological Methods, 5(2), 241-301.
 • Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. New York: Routledge
  recommended literature
 • Berry, J., Poortinga, Y., Breugelmans, S., Chasiotis, A., & Sam, D. (2011). Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, praktické ukázky statistických analýz v konkrétních statistických programech, domácí příprava
Assessment methods (in Czech)
Účast na přednáškách, závěrečná kritická rozprava nad probíranými tématy formou ústního kolokvia, domácí příprava
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/PSMB051