RSb002 Jazyková cvičení II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Bumbálková (cvičící)
Mgr. Maksim Dyumin (cvičící)
Garance
Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RSb002/01: Út 14:00–15:40 K12 nerezervovat, Čt 12:00–13:40 B2.52, J. Bumbálková, M. Dyumin
RSb002/02: Po 14:00–15:40 B2.52, St 8:00–9:40 B2.41, J. Bumbálková, M. Dyumin
RSb002/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Bumbálková, M. Dyumin
Předpoklady
RSb001 Jazyková cvičení I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyková cvičení jsou koncipována jako systematický výcvik v praktické znalosti jazyka, jehož cílem je:
- vytvoření komplexních jazykových předpokladů a řečových návyků nezbytných pro plnohodnotnou komunikaci v ruštině na běžná témata každodenního života,
- intenzivní nácvik mluvnických tvarů podle slovních druhů a jejich správné užití v minimálních i širších řečových kontextech,
- získání sociokulturních kompetencí nezbytných pro komunikaci v ruskojazyčném prostředí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- slovem i písmem se samostatně a korektně vyjádřit v různých komunikačních situacích,
- používat potřebnou slovní zásobu,
- pracovat s autentickým psaným i mluveným textem v ruském jazyce,
- správně reagovat v různých komunikativních situacích.
Osnova
 • Témata:
 • 1. Volnočasové aktivity.
 • 2. Jídlo a stravování.
 • 3. Doprava a cestování.
 • 4. Základní ruské reálie (města, suvenýry, ruské zvyky).
 • Mluvnice:
 • 1. Nesklonná podstatná jména, skloňování příjmení.
 • 2. Přídavná jména (tvrdá, měkká, přivlastňovací).
 • 3. Jmenné tvary přídavných jmen.
 • 4. Zájmena osobní, přivlastňovací, tázací, vztažná, ukazovací. Zájmena určovací, neurčitá a záporná.
Literatura
  povinná literatura
 • Belyntseva, Olga - Janek, Adam: Učebnice současné ruštiny. 1. díl. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2442-0.
 • BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996, 99 stran. ISBN 8070793074. info
  doporučená literatura
 • MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ a Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky :12000 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2004, 569 s. ISBN 80-86195-29-5. info
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 8004248918. info
 • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 118 s. URL info
Výukové metody
Dvě dvouhodinová cvičení týdně (seminární aktivity, drilová cvičení, práce ve skupinách). Střídají se aktivity řízené učitelem s prací ve skupinách. Důraz na zapojení veškerých jazykových kompetencí (psaní i čtení v ruském jazyce, poslech a porozumění textu, gramatické kompetence).
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část je ze tří oddílů (korektura textu, gramatická část, překlad), v nichž jsou prověřovány získané znalosti studentů. Pro připuštění k ústní části zkoušky musí student každý z oddílů splnit, a to tak, že v částech A a B musí uspět na 70 %, v části C je stanovena povolená hranice 50 trestných bodů.
Ústní část zkoušky zahrnuje konverzaci s vyučujícím na jedno z probraných témat.
Student je povinen navštěvovat výuku (docházka 80 %) a plnit úkoly zadané v průběhu semestru.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: písemná + ústní část
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.