C7872 Aplikovaná biostatistika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 B11/205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je aplikace vybraných statistických metod pro vyhodnocování údajů získaných z (bio)chemických a biologických procesů. Obsah kurzu je zaměřen na hodnocení experimentálních výsledků a metod, vyjadřování chyb, testování významnosti kvantitativních a kvalitativních údajů a regresní a korelační analýzu s důrazem na využití v (bio)chemii, mikrobiologii a biotechnologii. Na vybraných řešených příkladech budou předloženy ukázky řešení praktických úloh v biotechnologii a biochemii.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
-rozumět základním statistickým testům v odborné literatuře;
-statisticky hodnotit běžné experimentální výsledky v přírodních a technologických vědách;
-aplikovat standardní regresní a korelační analýzu na bioprocesy;
Osnova
 • Úvod do aplikace vybraných statistických metod na řešení a vyhodnocování experimentálních výsledků v (bio)chemii, biotechnolgii a mikrobiologii.
 • Statistické charakteristiky souboru a výběru, typy rozdělení.
 • Intervaly spolehlivosti, testování hypotéz o statistické významnosti výsledků.
 • Vylučování odlehlých výsledků. Testování výsledků pro Poissonovo rozdělení (aplikace na mikrobiologické metody).
 • Závislost kvalitativních znaků, testování účinnosti biopreparátů.
 • Lineární regrese, zjednodušený test linearity, testování koeficientů a odlehlosti bodů.
 • Korelační analýza.
 • Lineární regrese v kalibraci metod a určení chyb analýz.
 • Dopad variability výsledků na určení meze stanovitelnosti.
 • Nelineární regresní závislost, význam a typy funkcí jako modelů popisujících daný (bio)proces.
 • Testování volby lineárních a nelineárních modelů v biotechnologii, fyziologii, mikrobiologii a biochemii.
Literatura
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Biometrika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 404 s. info
 • ECKSCHLAGER, Karel, Ivan HORSÁK a Zdeněk KODEJŠ. Vyhodnocování analytických výsledků a metod. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1980. 223 s. URL info
 • MURRAY, John. Statistics. 1st ed. London: R.C. Solomon, 1996. xi, 369 s. ISBN 0-7195-7088-3. info
 • DORAN, Pauline M. Bioprocess engineering principles. London: Academic Press, 1995. xiv, 439 s. ISBN 0-12-220856-0. info
Výukové metody
Přednáška se stručnou teorií a dále založená na praktických řešených příkladech z biochemie, chemie a biologie.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná, založena na vyhodnocení příkladů a úvah za použití materiálů z přednášky nebo jiných učebních textů. Minimálně polovina odpovědí musí být správná.
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm
Absolvent kursu získá znalosti a podklady pro vyhodnocování vlastních experimentálních údajů. Pro použití počítače je v kursu věnována pozornost na osvojení si principů správné počítačové aplikace daných statistických metod na vybraný okruh experimentálních problematik.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C7872