Bi5980 Statistical Evaluation of Biodiversity

Faculty of Science
Autumn 2004
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Jan Mužík, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Timetable
Fri 12:00–13:50 kamenice
Prerequisites (in Czech)
Vzhledem k unikátnosti většiny metod v této oblasti není nezbytné vzdělávání v biostatistických metodách, předpokladem je pouze základní znalost principů statistických testů a provádění odhadů a znalost matematiky v rozsahu střední školy. Naopak nutným předpokladem je znalost populační biologie a ekologie.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Pokročilý předmět vyčerpávající výuku nejrůznějších metod hodnocení biodiverzity od jednoduchých indexů až po stochastické modely popisující vztahy druh - abundance ("species-abundance models"). Výuka klade důraz především na vysvětlení interpretace jednotlivých metrik a vymezení jejich aplikovatelnosti a limitů. Veškeré metody jsou vysvětlovány ve vztahu k praktickým postupům při vzorkování biologických populací.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Biodiverzita jako pojem. Duální koncept hodnocení biodiverzity. Funkční, genetická, strukturní a taxonomická biodiverzita. Biodiverzita v datech. Biodiverzita v grafech. Publikační možnosti analýzy dat týkajících se diverzity na různých úrovních organizace biologických systémů.
 • 2. Indexy Diverzity. Druhová bohatost, heterogenita rozložení abundancí v rámci biologických společenstev.
 • 3. Ekvitabilita a její hodnocení. Intervaly spolehlivosti pro různé indexy diverzity, aproximace možných maximálních a minimálních hodnot. Rarefaction jako využitelná technika. Numerická realizace výpočtu rarefaction křivek, variabilita ve výpočtu této metody.
 • 4. Analýza kumulativních "species-abundance" křivek, hodnocení tzv. Q statistiky. Srovnání se standardními technikami hodnocení biodiversity.
 • 5. Species - abundance stochastické modely, typy, algoritmy výpočtu, možnosti grafické prezentace. Příklady. "Niche-oriented species - abundance modelling"
 • 6. Využití počítačové simulace při hodnocení biodiversity. Boostraping a Jackknifing jako techniky odhadu variability různých ukazatelů biodiversity.
 • 7. Aplikovatelnost parametrických a neparametrických technik při hodnocení biodiversity, parametrické hodnocení biodiversity ve vícerozměrných analýzách.
 • 8. Možnosti frakcionace biologických společenstev a následná analýza biodiversity získaných podjednotek.
 • 9. Markovovy řetězy jako technika využitelná pro analýzu dat týkajících se biodiversity.
 • 10. Případové studie.
Literature
 • LEGENDRE, Pierre and Louis LEGENDRE. Numerical ecology. 2nd engl. ed. Amsterdam: Elsevier, 1998. xv, 853 s. ISBN 0-444-89249-4. info
 • J. H. Zar (1984). Biostatistical analysis. Prentice Hall. New Jersey.
 • KREBS, Charles J. Ecological Methodology. New York: Harper Collins Publishers, 1989. 654 s. ISBN 0060437847. info
 • Magurran A.E. (1988) Ecological Diversity and Its Measurement. Cambridge University Press, UK.
 • Jongman, Ter Braak and Van Tongeren (1995). Data analysis in community and landscape ekology, Cambridge University Press, Cambridge
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.cba.muni.cz/vyuka/
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2004/Bi5980