C7440 Coordination and Catalysis

Faculty of Science
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Timetable
Tue 15:00–15:50 A08/309
Prerequisites
C2021 Organic Chemistry I && C3022 Organic Chemistry II && C4450 Organic Chemistry III-synth.
The knowledge of the generall and organic chemistry, organic synthesis.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
An advanced course of organic synthesis for students of chemistry. Transition metals compounds, theory and mechanism of their reactions. Applications of coordination and homogeneous catalysis in organic syntheses.
Syllabus
  • Molekulové orbitaly komplexů přechodových kovů (schopnost tvorby vazeb, typy ligandů, pí-donorní, pí-akceptorní, d-pí- akceptorní ligandy). Aktivní částice a katalytický cyklus (variabilita oxidačního stupně a koordinačního čísla, pravidlo 18 elektronů; vznik aktivních částic-aktivace cestou adice, koordinace; elementární děje-migrace ligandů, insertní reakce, alfa-,beta-eliminace a příbuzné reakce). Vznik jednoduchých a násobných vazeb mezi uhlíkovými atomy (dimerizace alkenů, zkřížen kopulace, syntéza alkinů,allylová alkylace s využitím paladiových komplexů, dimerizace, eligomerizace a telomerizace dienů, syntéza s využitím sigma- a pí-arenových a pí-cyklohexandienylových komplexů, methatesis allenů). Syntéza karbocyklů (tříčlenných s využitím karbenových intermediátů, čtyřčlenných [2+2]-cykloadice alkenů, pětičlenných cyklooligomerizace butadienů, modifikovaná Diels-Alderova reakce, [3+2]-cykloadice, šesti a více členných cykloadičními, cyklooligomerizačními reakcemi s využitím alkenů, alkadienů a polyenů, acetylenů). Syntéza heterocyklů. Izomerizace alkenů (Alfa-,Beta-nenasycené sloučeniny, konjugované dieny, migrace dvojných vazeb, aromáty). Přímé zavedení karbonylu (syntéza karboxylových kyselin, esterů aj. funkčních derivátů, aldehydů, ketonů, izokyanátů). Redoxní reakce (hydrogenace a redukce násobných vazeb C-C, C-N, N-O, C-O, asymetrická hydrogenace, hydrogenolýza ap.), oxidace alkanů, alkenů (acetoxidace, epoxidace, dehydrogenace ap.).
Literature
  • Nakamura, A.; Tsutsui, M. Principles and Applications of Homogeneous Catalysis, J. Wiley New York 1980
  • Colquhoun, H. M.; Holton, J.; Thompson, D. J.; Twigg, M. V. New Pathways for Organic Synthesis, Plenum Press, New York 1981,400 str., ISBN 5-7245-0357-3
  • Masters, Ch. Homogeneous Transition-Metal Catalysis, Chapman and Hall, New York 1981
  • Petrovi4, P.; Haber, V.; Toma, Š. Základy koordinačnej chémie,Univerzita Komenského Bratislava 1983
Assessment methods (in Czech)
Přednáška, ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
General note: Znalost předmětu bude vyžadována u magisterské státní závěrečné zkoušky!.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2007/C7440