C9500 Užitá chemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:50 B11/205
Předpoklady
Znalost chemie na úrovni gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit aplikace prvků, chemických sloučenin a jejich směsí lidskou populací.
Osnova
 • Užitá chemie a její vztah k jednotlivým chemickým disciplínám.
 • Chemie a její přínos pro lidskou civilizaci, příčiny zlořečení chemie.
 • Surovinová základna chemie. Rozdělení surovinových a energetických zdrojů. Perspektivy využívání alternativních surovinových a energetických zdrojů, výhody a slabé stránky.
 • Odpady, jejich klasifikace, nakládání s odpady, jejich druhotné využití.
 • Udržitelný rozvoj a chemie. Charakteristiky udržitelného rozvoje, hlavní pilíře. Principy, cíle a metody chemie pro udržitelný rozvoj (Zelené chemie). Sledování životního cyklu (chemického) výrobku (analýza životního cyklu, ekobalance).
 • Materiály (keramika, sklo, stavební materiály, hutní materiály a materiály pro elektrotechniku, kompozitní materiály).
 • Plasty, výroba monomerů, druhy plastů a typy polymerací, aplikace.
 • Koroze jako obecný jev - pozitiva a negativa. Ochrana proti korozi, koroze kovů, stárnutí plastů a dalších materiálů, způsoby jejich stabilizace, řízená degradace.
 • Zdroje elektromotorického napětí na bázi chemických procesů. Galvanické články jednorázového použití, dobíjitelné (akumulátory), termočlánky a fotočlánky. Přehled a princip.
 • Paliva, výroba tuhých, kapalných a plynných paliv, jejich aplikace. Alternativní paliva a jejich perspektivy. Maziva.
 • Výbušiny a výbušniny. Základní pojmy, strukturní typy výbušin, druhy výbušnin a jejich aplikace.
 • Tenzidy, principy účinku, základní typy, ionogenní a neionogenní tenzidy. Přírodní, polosyntetické a syntetické tenzidy. Jejich výroba a způsoby užití. Prací a mycí proces, detergenty, solubilizátory, smáčedla, emulgátory, stabilizátory heterogenních směsí, avivážní a podobné pomocné přípravky.
 • Chemie a senzorické vlastnosti látek: Leštidla a pasty. Chutě a vůně. Barviva a pigmenty. Typy, barvící procesy, výroba základních typů, optická bělidla a zjasňovače. Strukturní principy.
 • Nátěrové hmoty, laky, barvy, emaily, tmely, fermeže. Moderní ekologicky šetrné nátěrové kompozice.
 • Kosmetické prostředky. Rozdělení a funkce, suroviny pro kosmetiku. Princip barvení vlasů a „studené vlny“.
 • Potraviny, konzervace potravin. Pomocné potravinářské přípravky, "Éčka"-jejich rozdělení.
 • Léčiva, rozdělení, struktura a účinek, přehled léčiv. Synergismus a antagonismus, výzkum a vývoj nových léčiv. Generické přípravky. Správná praxe aplikace antibiotik a chemoterapeutik.
 • Fytoefektory, jejich definice. Pesticidy a jejich rozdělení, hlavní užité strukturní motivy. Růstové stimulátory, výživa rostlin. Výzkum a vývoj nových fytoefektorů s ohledem na životní prostředí, Stockholmská úmluva.
Literatura
  povinná literatura
 •  Hampl F., Rádl S., Paleček J., Farmakochemie, 1. vyd. Praha: VŠChT, 2002. ISBN 80-7080-495-5. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-495-5/pages-img/obsah.html
 •  Kuchař M., Výzkum a vývoj léčiv, 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2008. ISBN 978-80-7080-677-7, http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-677-7/pages-img/obsah.html
 • PICHLER, Jiří. Užitá chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 254 s. ISBN 8021020164. info
  doporučená literatura
 •  Feřteková V., a kol., Kosmetika v teorii a v praxi, 4. upravené vyd. Praha: Maxdorf, 2005, ISBN: 80-7345-046-1.
 •  Vojtěch D., Kovové materiály, 1. vyd. Praha: VŠChT, 2006. ISBN 80-7080-600-1, http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/obsah.html.
 •  Brož, J., Receptář chemicko-technický, 2. vyd. Praha: Volvox Globator, 1998, 986 s. ISBN 80-7207-136-X.
 • PICHLER, Jiří. Základní chemické výroby : (organická část). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 99 s. ISBN 8021017570. info
 • PICHLER, Jiří. Chemie ve společnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 199 s. ISBN 8021003642. info
 • PICHLER, Jiří. Technologie základních organických látek, tenzidy, barviva a pigmenty. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 81 s. info
 • PICHLER, Jiří. Fyziologicky aktivní látky. 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1986. 94 s. info
  neurčeno
 • vyhledání klíčových slov na http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana.
 • The key words search on http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.
 • PICHLER, Jiří. Chemická technologie základních organických látek. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 102 s. ISBN 802100553X. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Samostudium.
Metody hodnocení
Ústní zkouška s písemnou přípravou. Při zkoušce student prokáže znalost pojmů předmětu a porozumění jejich souvislostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.