F6530 Spektroskopické metody

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 17:00–18:50 G2,02003, Čt 19:00–19:50 G2,02003
Předpoklady
F3060 Kmity, vlny, optika || F3100 Kmity, vlny, optika
Tento předmět je vhodný pro studenty magisterského studia a začínajíci studenty doktorského studia. V případě potřeby pro bakalářskou práci je možno absolvovat již ve třetím ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí spektroskopických aparatur, principy spektroskopických měření a základy zpracování dat. Hlavní důraz přednášky je kladen na spektroskopii optickou od infračervené po ultrafialovou, v přednášce ale je také zastoupena rentgenová spektroskopie a nukleární magnetická rezonance.
Osnova
 • Spektroskopické jednotky a převody
  Zdroje záření: širokospektrální, kalibrační, lasery
  Detektory: fotonásobič, fotovodivostní, CCD, foton counting. Synchronní detekce.
  Optické prvky: čočky, zrcadla (sférická, parabolická, toroidální,eliptická), optická vlákna, polarizátory, retardéry, filtry.
  Disperzní spektrometry (hranolový, difrakční), konstrukce, rozlišení. Dvoukanálové spektrometry
  Fourierovský spektrometr
  Propagace elektromagnetické vlny v prostředí a na rozhraní, Lorenzův oscilátor
  Techniky optické spektroskopie:
  transmise (Beer-Lambertův zákon, vibrace v IČ)
  reflexe (normály, fonony, Kramersovy-Kronigovy relace)
  Základy zpracování dat
  elipsometrie (princip, konfigurace PSA, PSCA, citlivost, povrchová drsnost, určení tloušťky a optických konstant vrstvy, mnohaúhlová elipsometrie), inverzní problém
  IČ mikroskopie (objektivy, jednobodový a plošný detektor)
  spektroskopie pod velkým úhlem dopadu (transversální a longitudinální optická frekvence, Berremanův efekt)
  Porušený totální odraz - ATR, rezonance povrchového plasmonu, cirkulární dichroismus, Kerrův a Faradayův jev
  Spektromikroskopické techniky (daleké pole, blízké pole: aperturní a bezaperturní)
  Luminiscence.
  Časově rozlišená spektroskopie, pump-probe spektroskopie, terahertzová spektroskopie v časové doméně
  Profily spektrálních čar (profil Lorentzův, asymetrický Lorenzův, Gaussův, Gauss-Lorenzův)
  Ramanská spektroskopie
  Grupová analýza, symetrie a vibrace
  Rtg spektroskopie 1: rtg zdroje, monochromatizace, index lomu, absorpce, zobrazování
  Rtg spektroskopie 2: fluorescenční spektroskopie – rtg detektory, Fotoemisní spektroskopie – elektronové detektory, rtg absorpční spektroskopie - jemná struktura a absorpční hrany
  Nukleární magnetická rezonance
  Exkurze do laboratoří
Literatura
 • KUZMANY, Hans. Solid-state spectroscopy : an introduction. Berlin: Springer-Verlag, 1998. xv, 450. ISBN 3540639136. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičení a vytvoření elaborátu na zvolené téma
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.