C2000 Chemie a společnost

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalost středoškolské chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nastínit:
historii vztahu lidské společnosti a chemie a chemické výroby,
aplikace chemie a chemických látek v několika vybraných obslastech,
strukturu, vlastností a užití různých materiálů,
příspěvek chemie k udržitelnému rozvoji.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen:
popsat historii vztahu lidské společnosti a chemie a chemické výroby,
charakterizovat aplikace chemických látek v medicíně, zemědělství a dalších oblastech
charakterizovat vlastností a užití různých materiálů (kovy, slitiny, polymery)
charakterizovat potenciál chemie přispět k udržitelnému rozvoji.
Osnova
 • 1. Stručný nástin historie chemie, historický vývoj představ a konceptů. Vztah lidské společnosti a chemického průmyslu a výroby z historické perspektivy.
 • 2. Syntetická léčiva. Historie, první chemoterapeutika, salvarsan, kyselina acetylsalicylová, paracetamol, prontosil. První cytostatika. Thalidomid. Antibiotika a jejich vývoj. Testování bezpečnosti a účinnosti léčiv. Vývoj nových léčiv.
 • 3. Potravinářská aditiva. Ečka. Aromatické látky v potravinách, umělá sladidla.
 • 4. Polymery. Přírodní a syntetické polymery. Nástin metod přípravy polymerů. Typy polymerů, vlastnosti, využití. Recyklace a sekundární využití plastů. Aditiva plastů.
 • 5. Kovy, jejich využití jako materiálů, speciální aplikace. Recyklace kovů a slitin.
 • 6. Barviva. Anorganická barviva. Organická barviva přírodní a syntetická.
 • 7. Ropa, zemní plyn a uhlí. Historie těžby a využití. Zpracování ropných uhlovodíků. Paliva, aditiva. Biopaliva.
 • 8. Život pohledem chemika, představy o vzniku a vývoji života, genetický kód, nukleové kyseliny, proteiny, enzymy, živý organismus jako (bio)chemicky stroj, biotechnologie.
 • 9. Pesticidy, historie, chlorované pesticidy, organofosfáty, karbamáty, neonikotinoidy. Herbicidy. Dioxiny. Chemické zbraně.
 • 10. Organické látky s dopady na životní prostředí nebo lidské zdraví. Freony. Zpomalovače hoření. Detergenty. Perfluorované organické látky. PAHs. Anorganické polutanty. Mezinárodní smlouvy týkající se životního prostředí.
 • 11. Chemické skladování elektrické energie, palivové články. Fotovoltaické články s organickými barvivy.
 • 12. Přirozená a umělá radioaktivita. Objev přirozené radioaktivity a navazující výzkum, využití radionuklidů. Objev štěpné reakce a následný výzkum vedoucí k válečnému a mírovému využití. Jaderná energetika, jaderný odpad, jaderná fúze. Legislativa a dohled nad jadernou bezpečností.
Literatura
  doporučená literatura
 • Michael F. Ashby: Materials and the Environment, Elsevier 2009. ISBN 978-1-85617-608-8
 • Ted Lister: Cutting edge chemistry, Royal Society of Chemistry 2000, ISBN 0-85404-914-2
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemný závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/C2000