XV004 Výzkum a vývoj v praxi

Faculty of Science
Spring 2008
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (lecturer)
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Timetable
Mon 13:00–16:50 UP2, Wed 14:00–17:50 UP2, Fri 12:00–14:50 A,01026
Prerequisites
Primarily for doctoral programs and master programs, available for bachelor programs too if limits allow.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
Course objectives (in Czech)
Předmět Výzkum a vývoj v praxi reaguje na poptávku studentů Masarykovy univerzity a vychází z předchozí dvouleté zkušenosti Centra pro transfer tehcnologií MU s pořádáním podobně zaměřených kurzů „Uplatnění inovací v podnikatelské praxi“ (jaro 2006) a „Vědec – podnikatel“ (jaro 2007). Předmět je určen především studentům magisterských a doktorských studijních programů, nabízen je napříč celou univerzitou. Hlavním cílem předmětu je vnést do povědomí studentů reálný náhled na řízení, organizaci i finanční zabezpečení vědeckovýzkumné činnosti a poukázat na nezbytné aspekty, které dnešní výzkum obnáší, a to včetně přesahů do jiných oborů a s použitím různých přístupů. Základní tematické okruhy předmětu tvoří: (1.) zdroje financování výzkumu (dostupnost těchto zdrojů a úskalí při jejich získávání), (2.) komplexní řízení a správa projektů (včetně řízení lidských zdrojů), (3.) ochrana duševního vlastnictví, (4.) nakládání s výstupy výzkumu a vývoje (transfer technologií a znalostí, spolupráce univerzit s podniky, smluvní vztahy), (5.) podnikání v akademickém prostředí (strategie univerzit, vznik spin-off, převedení výzkumného projektu do podoby podnikatelského plánu) a (6.) inovační podnikání v neakademickém prostředí (proč začít podnikat + veškeré informace související s podnikáním). Předmět je koncipován jako interaktivní a má za úkol vybavit posluchače potřebnými znalostmi v nové ucelené podobě.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Řízení a správa projektů Praktické poznatky pro všechny řešitele jakýchkoliv projektů, např.: - co je to projekt (pohled univerzity/podnikatele, projekt jako takový/grant, výzkumný záměr aj.) - základní struktura projektu (akademické/neakademické prostředí) - role týmu, řízení lidských zdrojů a týmů - ekonomická hlediska projektu, evidence a administrativní náležitosti - odpovědnost za projekt, efektivita, plnění cílů, nakládání s výstupy. 2. Financování výzkumu Úvod do problematiky financování vědy a výzkumu na institucích, které je provozují (univerzity, akademie věd, resortní ústavy), zaměřuje se např. na otázky: - proč, za jakých podmínek a v jaké formě financovat výzkum - co a jak financovat (institucionální peníze/konkrétní projekty, veřejné/soukromé zdroje) - dostupnost finančních zdrojů, úskalí v jejich získávání, efektivita při jejich vynakládání - kde a jak v současnosti žádat o finanční prostředky (zdroje ČR, EU a jiné) - rozdíly ve financování základního a aplikovaného výzkumu. 3. Ochrana duševního vlastnictví Okruh seznamuje s některými aspekty duševního vlastnictví a jeho ochrany, zejména: - co je to duševní vlastnictví - proč a jak duševní vlastnictví chránit - vztah k vědeckovýzkumným výsledkům – nakládání s duševním vlastnictvím - současný přístup a možnosti univerzit v ochraně duševního vlastnictví - základní právní předpisy. 4. Nakládání s výstupy výzkumu a vývoje Tematický okruh je zaměřen na význam a různé možnosti uplatnění výsledků výzkumu: - současné legislativní podmínky pro uplatnění vědeckovýzkumných výstupů - co je transfer technologií a znalostí a jaké jsou jeho možnosti - role původců a pracovišť v procesu transferu technologií - formy podpory a spolupráce s podniky v celém procesu nakládání s výsledky výzkumu - poskytování výsledků (podmínky, smluvní zajištění vztahů – typové smlouvy aj.). 5. Inovační podnikání v neakademickém prostředí Tematický okruh seznámí posluchače se základy inovačního podnikání: - než se začne podnikat (proč podnikat, uplatnění nápadů, zhodnocení schopností, cíle) - o čem přemýšlet na začátku podnikání (produkt nebo služba, trh, čas, tým) - faktory prostředí, konkurence, analýza silných a slabých stránek – SWOT - podnikatelský plán (mise, vize, identifikace cílů, definice strategie, kritické faktory úspěchu) kde získat prostředky pro financování podnikání (co zajímá investora, fáze financování, tržní 6. Podnikání v akademickém prostředí Otázky zahrnující aktuální problematiku, např.: - nová role a strategie univerzit v oblasti akademického podnikání - podnikatelská univerzita – kdo a jak může podnikat - vlastní výzkumný projekt jako podnikatelský záměr - co je to spin-off – možnosti jeho vzniku a význam - inkubátory pro začínající podnikatele.nástroje, banky, podpůrné nástroje – půjčky, fondy, dotační programy EU). Tematické bloky 5 a 6 spolu souvisejí. Výstupem z těchto bloků bude vytvoření vlastního podnikatelského plánu ve stručné verzi, jeho kontrola a zpětná vazba každému posluchači.
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá blokově formou přednášek a navazujících praktických cvičení. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem, rozhodující pro jeho udělení je aktivní účast na přednáškách a cvičeních, včetně ústních nebo písemných výstupů jednotlivých účastníků z každého tematického okruhu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 36h.
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2008/XV004