Bi2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi

Faculty of Science
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s) (plus 1 for the colloquium). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Vitková (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Supplier department: Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Timetable
Mon 20. 2. to Mon 22. 5. Mon 13:00–13:50 B11/333, Mon 14:00–14:50 B11/333
Prerequisites (in Czech)
Zájem o popularizaci vědy a výzkumu.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 23 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/23, only registered: 0/23, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/23
Course objectives (in Czech)
Komunikace vědy je široký pojem zahrnující jak vlastní vědeckou (odbornou) komunikaci, tak i komunikaci laickou, popularizační. Akademičtí pracovníci jsou primárně připravováni na komunikaci odbornou, ovšem stále častěji se dostávají do situací, ve kterých musí být schopni představit svůj výzkum nejen odborníkům v dané oblasti, ale také například médiím, novinářům, studentům. Tento kurz tak reaguje na vzrůstající potřebu vědeckých pracovníků být schopen přednášet o svých výsledcích i laické veřejnosti a zároveň je zaujmout a nadchnout pro svůj výzkum.

Cílem předmětu je představit studentům nejen základní a obecná pravidla pro projekty popularizace vědy a výzkumu (VaV), ale také umožnit jim získané poznatky přímo aplikovat a trénovat v praxi. V teoretické části se studenti seznámí s konkrétními projekty a institucemi věnující se popularizaci VaV s hlavním důrazem na aktivity pořádané či zapojené Masarykovou univerzitou. Dále se studenti dozvědí základy metodiky přípravy popularizační aktivity, principy komunikace s médii a postup při psaní popularizačně naučného článku. V praktické části budou studenti pracovat samostatně nebo v malých pracovních týmech a trénovat jednotlivé aktivity - tvůrčí psaní, komunikaci s laickým publikem či přípravu videoklipu s popularizačním charakterem.

Na základě poznatků z přednášek a praktických cvičení studenti získají dovednosti pro zvládnutí zadaného úkolu/výstupu za podpory moderní techniky a různých k tomu určených aktuálních aplikací. Absolventi předmětu budou dobře připraveni na aktivity a potřeby popularizačních charakterů, a to jak pravidelně pořádané (Noc vědců, Open Days, apod.), tak novátorské.
Syllabus (in Czech)
 • 1) úvod do problematiky, principy obecné komunikace
 • 2) začlenění popularizace VaV do komunikace vědy
 • 3) potřeba popularizace VaV, historie popularizace vědy
 • 4) popularizace VaV v ČR a ve světě
 • 5) financování projektů popularizace VaV
 • 6) popularizace přírodních vs. společenských věd, základní principy popularizace VaV
 • 7) praktická část (využitelné programy a aplikace, seznámení se s konkrétními již existujícími projekty, využití multimédií)
Literature
 • FISCHHOFF, Baruch a Dietram A. SCHEUFELE (eds.). The Science of Science Communication. Washington, DC: National Academy of Sciences, 2013. s. 14031-14109. ISBN 9780309292009
 • ROSŮLEK, Přemysl a Karen BULTITUDE. Science communication se zřetelem na sociálně-vědní témata. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 184 s. ISBN 9788026100652
 • BUCCHI, Massimiano a Brian TRENCH (eds.). Routledge handbook of public communication of science and technology. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008. xiii, 263 s. Routledge international handbooks. ISBN 9780203928240
 • JUCAN, Mihaela Sabina a Cornel Nicolae JUCAN. The Power of Science Communication. Procedia - Social and Behavioral Sciences 149 (2014), s. 461-466.
 • POKORNÁ, Dana a Kateřina IVANOVÁ. Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 61 s. ISBN 9788087240359.
 • CARRADA, Giovanni. Communicating science - A scientist's survival kit. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 76 s. ISBN 9279019473.
 • HRONCOVÁ, Alexandra et al. Komunikace vědy: Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního "Podpora technických a přírodovědných oborů" expertním týmem klíčové aktivity "Komunikace vědy". MŠMT, 2012
Teaching methods (in Czech)
Přednášky s prezentací, cvičení, samostatná práce
Assessment methods (in Czech)
Pro úspěšné zakončení předmětu je podmínka odevzdání 2 zadaných úkolů a 80% účast na cvičeních.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2017/Bi2800