Bi2020 Vědecká práce v buněčné biologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:50 C13/332
Předpoklady
Bi1700 Buněčná biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit studenty s metodologií vědecké práce v bunečné biologii (vědecká literatura, výzkumné projekty, publikování výsledků výzkumu, financování, vědecká integrita)
Výstupy z učení
Po ukončení kursu jsou studenti schopni:
- provést literární rešerši zadaného tématu;
- naplánovat vlastní výzkumný projekt;
- prezentovat výsledky výzkumu formou prezentace a posteru;
- identifikovat predátorské vydavatele a konference
Osnova
 • 1. Životní cyklus vědce: základní vývojová stádia (Bc. a NMgr. studium, doktorské studium, další vědecká kvalifikace), akademická kariéra, kariéra v soukromém sektoru, zahraniční stáže
 • 2. Rešerše vědeckého tématu: svoboda a limitace volby tématu, literární rešerše – jak poznat kvalitní literaturu od nekvalitní, jak pracovat s odbornou literaturou (učebnice, monografie, přehledové práce, odborné články), zdroje odborné literatury a jak v nich vyhledávat, základy scientometrie
 • 3. Plánování výzkumného projektu: základní typy výzkumných studií (pozorovací studie, experimentální studie, meta-analýzy), pracovní hypotéza, volba správného modelového objektu a metodických přístupů, časový plán výzkumu, správný experimentální design – pozitivní a negativní kontrola, biologické a technické replikáty
 • 4. Praktické provádění výzkumu: plánování pokusů a jejich realizace, objektivní vyhodnocování experimentů, dokumentace experimentů a uchovávání výzkumných dat, laboratorní deník a laboratorní protokoly, zpracování získaných dat a jejich prezentace, kvalitativní výsledky – fotodokumentace, semi/kvantitativní výsledky – grafické a statistické zpracování
 • 5. Prezentace výsledků výzkumu: vědecké odborné akce (semináře, workshopy, konference, sympozia, kongresy), osobní prezentace výsledků formou ústního sdělení nebo posteru, účel a obsah posteru, různé typy ústního sdělení – struktura sdělení, rozdíly ve stylu podle účelu akce
 • 6. Publikování výsledků výzkumu: zásady psaní vědecké publikace, volba vhodného cílového časopisu, struktura odborných textů, podmínky autorství u kolektivní práce, zpracování manuscriptu, obrazové dokumentace a supplementary files, průběh recenzního řízení
 • 7. Kvalifikační práce: rozdíly mezi bakalářskou, diplomovou a disertační prací, volba tématu a školitele, obsahové a formální nároky, zásady správného citování
 • 8. Predátoři a otevřená věda: princip open-access a jeho zneužití, predátorské časopisy a konference, jak poznat predátory od nepredátorů
 • 9. Financování výzkumu: finanční zdroje pro výzkum – grantové agentury, nadační fondy, stipendia, střet zájmů a jeho deklarování, jak správně napsat grantovou žádost
 • 10. Vědecká integrita: zásady vědecké poctivosti a způsoby jejího porušování, plagiátorství, falšování výsledků, manipulace s daty
Literatura
 • ROSEI, Federico a T. W. JOHNSTON. Survival skills for scientists. London: Imperial College Press, 2006, xxi, 205. ISBN 9781860946417. URL info
 • MACRINA, Francis L. Scintific integrity : text and cases in responsible conduct of research. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press, 2005, xxv, 402. ISBN 1555813186. info
Výukové metody
prezentace, diskuse se studenty, osobní projekty, domácí příprava
Metody hodnocení
pravidelná a aktivní účast v seminářích, splnění dílčích úkolů
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.