Dějiny filosofie I

Na co myslí běžný antický filosof? | © Michal Peichl

sipka Úvodní slovo

Určení textu

Tento studijní text je věnován nejstarším dějinám evropské filosofie — zahrnuje období od Thaléta po Aristotela. Byl vytvořen především pro studenty bakalářského kombinovaného studia filosofie Katedry filosofie FF MU, kteří nemohou navštěvovat pravidelnou výuku. Text se tedy váže v největší míře ke kurzu kombinovaného studia PHK1104 (Dějiny filosofie I).

Velmi zvídavé a náročné zájemce o antickou filosofii je třeba upozornit, že tento kurz je jednosemestrální, a proto dovoluje zvládnout pouze omezený rozsah a omezenou hloubku analýzy antických filosofických problémů. Text proto neposkytuje výklad vyčerpávající, nýbrž výběrový a přehledový, a zvláště u posledních dvou témat — Platóna a Aristotela — je mnoho dílčích problémů ponecháno bokem. Zvídavý a náročný zájemce snad bude v těchto případech aspoň částečně uspokojen odkazy na další relevantní zdroje.

Práce s textem

Textem vás bude provázet zkušený starší filosof (učitel myslitele z úvodního obrázku), který už ví, co je důležité a jak se věci mají. Proto může formou rámečků s ikonami kompetentně odlišit následující specifické pasáže:

Svitkem vás myslitel upozorňuje, že daný text je citátem z pramenného antického filosofického textu. Studium filosofie na brněnské katedře je založeno na práci s filosofickými texty, i tento studijní materiál se k tomuto zaměření hlásí a zásadním způsobem vychází z antických pramenů.

Pomocí vykričníku chce náš filosof maximálně soustředit vaši pozornost, neboť text u něj obsahuje důležité informace, např. shrnutí hlavních myšlenek. (Kromě toho jsou v běžných odstavcích barevně zvýrazňovány kratší výrazy či důležité pojmy.)

Otazníkem vás chce naopak vyrušit od četby a přimět k zamyšlení nad uvedenými myšlenkami, často se záměrem, abyste si uvědomili rozdílnost myšlení jeho antických kolegů od našeho moderního vnímání skutečnosti.

Vedle těchto filosofových pokynů si zaslouží objasnění ještě tři didaktické prvky, které procházejí všemi tématy.

Prvním z nich je úvodní oddíl každého tématu nazvaný „A. Prameny a literatura“. Obsahuje bibliografické odkazy na zdroje (pramenné i sekundární) k danému tématu, které pocházejí z domácí provenience a měly by být studentům bez potíží dostupné ve všech českých knihovnách.

Doplňkem k tomuto oddílu jsou odkazy na on-line zdroje různého typu z celého světa — obrázky, zajímavosti, speciálně zaměřené weby, hesla v encyklopediích atd., jež se většinou nalézají u životopisných údajů jednotlivých myslitelů.

Tyto odkazy jsou graficky odlišeny, jako příklad budiž uveden

Hérakleitos.

A konečně je třeba zmínit prvek, který vlastně rámuje každé jednotlivé téma:

„Cíle tématu“ a „Kontrolní otázky“

„Cíle tématu“ najdete vždy na začátku oddílu B. Podávají výčet bodů, které budeme považovat za zásadní a na něž se výklad tématu soustředí. „Kontrolní otázky“ pak z cílů vycházejí a mají za úkol — jistě to tušíte — zkontrolovat, jak jste těmto důležitým bodům porozuměli. Nacházejí se (s jednou výjimkou) v závěru „Shrnutí“ každého tématu a vybízejí vás k reflexi vašeho pochopení problematiky asi tímto způsobem: „Dokážete nás všechny správně zodpovědět? A jste si odpovědí jisti? -- Ano? Pak blahopřejeme, postupte prosím k cílům dalšího tématu! -- Ještě si nejste úplně jisti? To je zcela v pořádku, vždyť třeba Sókratés si nebyl jist skoro ničím až do smrti. V tom případě se stejně jako on k problému vraťte a projděte si jej znovu!“

Přeju vám, ať v textu najdete odpovědi aspoň na některé otázky, jež si sami kladete, ať v něm najdete další zajímavé otázky a ať se při studiu poučíte i pobavíte.

Tiráž

Dějiny filosofie I

Multimediální elektronický výukový materiál

Petrželka, Josef

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Vytvořeno ve spolupráci s Ondřejem Škrabalem a Martinem Prokopem.
Pro účely publikování na Elportále upraveno Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6314-3

© 2014 Masarykova univerzita

nahoru
Powered by Ondřej Škrabal, Martin Prokop
Autor publikace: PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041

Logolink, projekt číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0041