Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Ilustrační obrázky

Úvod

Tento embryologický atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů z embryologie. Atlas přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po úspěšném oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikrofotografie, které jsou stručně a výstižně popsány, aby bylo dosaženo srozumitelnosti a snadnějšího pochopení vývojových přeměn probíhajících u člověka. Embryologický atlas člověka je rozdělen do několika kapitol.

První kapitola je výjimečná, protože je věnována prvopočátkům lidského vývoje. Je rozdělena do tří částí – první část je věnována jednak orgánům, ve kterých se vyvíjejí pohlavní buňky, jednak samotným ženským i mužským pohlavním buňkám. Ve druhé části se zabývám procesy fertilizace, rýhování vajíčka, implantace blastocysty a dále diferenciačními procesy, které se odehrávají v blastocystě v průběhu 3. týdne vývoje. Třetí část je zaměřena na morfologii přídatných embryonálních orgánů, tedy na morfologii placenty a pupečníku.

Další kapitoly tohoto atlasu jsou již seřazeny dle vývoje jednotlivých orgánových systémů – zahrnují vývoj srdce a velkých cév, vývoj thymu a sleziny, vývoj dýchacího systému, vývoj trávicího systému, vývoj močového systému, vývoj pohlavního systému, vývoj endokrinních žláz, vývoj nervového systému, vývoj oka, vývoj uchavývoj kožního systému.

Výjimkou je také kapitola poslední, neboť dokumentuje vývoj končetin a obsahuje i snímky věnované chondrogenní osifikaci kostí ruky.

Uvedené kapitoly embryologického atlasu obsahují histologické řezy především lidských embryí, mikrofotografie jsou řazeny postupně od 6. týdne embryonálního vývoje k 9. týdnu vývoje, kdy již začínáme mluvit o lidském plodu, u některých orgánových systémů jsou přidány i snímky z pozdějšího fetálního období (4. měsíc vývoje, 6. měsíc vývoje).

Pro lepší názornost jsou u některých systémů připojeny snímky histologických preparátů barvené speciálními barvicími technikami určené především pro embryonální tkáně jako jsou např. TRIPARS, zelený trichrom, AZAN nebo barvení pomocí methylgreenpyroninu.

V závěru kapitol jsou pro porovnání zařazeny mikrofotografie řezů embryí zvířecích – laboratorní myši nebo laboratorního potkana, které odpovídají stejnému časovému období vývoje uvedenému u lidských embryí.

Všechny snímky jsou dále setříděny kraniokaudálně tak, aby byly zachyceny všechny důležité orgány daného systému a aby byly viditelné topografické vztahy mezi jednotlivými orgány.

Dále jsou některé preparáty předloženy v různých zvětšeních, velká zvětšení jsou použita v případě, kdy se v určitém období vývoje orgánu objevují jemné morfologické detaily charakteristické právě pro vývoj těchto orgánů.

Embryologický atlas člověka je určen pro studenty magisterských oborů LF (studenti všeobecného lékařství a stomatologie), studenty bakalářských oborů LF (porodní asistentky), studenty doktorandského studia a lékaře některých specializací v postgraduálním studiu.

Embryologický atlas člověka je tedy zaměřen především pro výuku přírodovědně orientovaných studentů a usiluje o prohloubení znalostí z prenatálního období člověka, o zlepšení představivosti a pochopení velmi komplikovaných dějů, které se odehrávají ještě před narozením jedince. Přesto bych byla velmi ráda, kdyby předkládaný atlas sloužil nejen odborné veřejnosti, ale zaujal i širokou laickou veřejnost.

Všechny snímky jsou vybírány tak, aby zaujaly svou unikátností a jsou i natolik atraktivní, že by mohly v dobrém slova smyslu „zpopularizovat“ embryologii a zvýšit zájem o tento vědní obor.

Jana Dumková

MUDr. Jana Dumková, Mgr. Marek Stehlík |
Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041